Wob-verzoek

Het uitgangspunt van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) is dat informatie van de gemeente altijd openbaar is, tenzij de informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Zo bent u in staat onze besluitvormingsprocessen te volgen. Iedereen kan de gemeente vragen om informatie over bestuurlijke en overheidsaangelegenheden. Deze vraag om informatie noemen we een Wob-verzoek.

Criteria Wob-verzoek:

  • Vermeld duidelijk over welke bestuurlijke aangelegenheid u informatie vraagt.
  • Indien mogelijk: noem het document dat u wenst te ontvangen.

Aanvragen

De Wob stelt geen eisen aan de manier waarop u een Wob-verzoek indient. U kunt uw Wob-verzoek op de volgende manieren doen:

  • Schrijf een brief naar college van B&W gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.
  • Stuur een e-mail naar gemeente@stadskanaal.nl.
  • Bel ons KCC via (0599) 631 631.

U heeft een Wob-verzoek ingediend?

Dan moet de gemeente binnen vier weken een beslissing nemen op het verzoek om informatie. De beslissing mag één keer voor een periode van vier weken worden uitgesteld. Als dat gebeurt, moeten wij dat schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen voordat de eerste termijn van vier weken is verstreken.

Beslist de gemeente positief over uw aanvraag? Over het algemeen wordt de informatie dan direct verstrekt, tegelijk met de bekendmaking van het besluit. Een uitzondering hierop is als naar verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft. In dat geval zal de informatie niet eerder worden verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.

Is uw  Wob-verzoek afgewezen?

In sommige gevallen wordt uw verzoek afgewezen, omdat:

  • Gegevens die de veiligheid van de staat in gevaar kunnen brengen.
  • Gegevens van personen of bedrijven die zij vertrouwelijk hebben verstrekt aan de overheid.
  • Gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de inspectie, controle en toezicht door de overheid.
  • Gegevens waarvan het belang van het openbaar maken niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

Tegen het afwijzen van een verzoek om gegevens kunt u bezwaar maken.

Kosten

Het indienen van een Wob-verzoek is gratis. Eventueel kunnen er kopieerkosten in rekening worden gebracht.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.