Aandachtspunten aanvraag Omgevingswet

Sinds de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 gaat het aanvragen van een vergunning of toestemming voor bouwactiviteiten anders dan u misschien gewend bent. Bovendien is het belangrijk om te weten Zeker als u ook nog contracten moet afsluiten voor leveringen of werkzaamheden van anderen.

Aparte toestemmingen

Het doel van de Omgevingswet is onder meer dat het aanvragen van een vergunning of toestemming voor een bouwactiviteit in de eigen leefomgeving makkelijker wordt. Maar dat betekent ook dat er voor meer verschillende activiteiten een vergunning kan worden aangevraagd. Iedere losse activiteit waarvoor een toestemming nodig is, kan apart worden aangevraagd, bijvoorbeeld voor:

  • vergunning voor het afwijken omgevingsplan; 
  • vergunning voor het technisch bouwen van een bouwwerk;
  • vergunning voor wijzigen monument;
  • vergunning voor een natuuractiviteit;
  • vergunning voor één bepaalde milieubelastende activiteit, etc.

Procedures

Een normale procedure bij het aanvragen van een vergunning of toestemming is 8 weken, maximaal nog met 6 weken te verlengen. Maar het is wel belangrijk alle aspecten van de aanvraag goed te controleren. Niet zelden moeten er namelijk voor verschillende activiteiten ook verschillende procedures gevolgd worden waarvoor ook weer verschillende eisen gelden.

Bouwactiviteit

Voor bouwactiviteiten moet bepaald worden of daarvoor een vergunning of toestemming nodig is. Dat geldt voor de technische bouwwerkzaamheden. Maar er moet ook bekeken worden of een vergunning of toestemming nodig is voor het ruimtelijk bouwen. De procedures voor het verkrijgen van een vergunning of voor het doen van een melding verschillen enorm. Zo geldt de normale procedure voor een technische bouwvergunning maar kan de uitgebreide procedure gelden voor een vergunning voor ruimtelijk bouwen. Mocht er daarnaast ook de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) van toepassing zijn (in de vorm van een meldplicht), dan geldt daarvoor weer een andere procedure.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa)

Wilt u afwijken van het omgevingsplan dan moet u een vergunning aanvragen voor een ‘buitenplanse omgevingsplanactiviteit’. Normaal kost dat 8 weken met eventueel 6 weken verlenging. Maar in bepaalde gevallen mag het bevoegd gezag een uitgebreide procedure eisen. Die duurt dan 26 weken en kan daarna nog eens met 6 weken verlengd worden. Dit kan dus voor grote vertraging zorgen in het project.

Milieubelastende activiteit

Voor milieubelastende activiteiten bestaat de OBM (omgevingsvergunning met de beperkte milieutoets) niet meer. Daardoor kan voor een milieubelastende activiteit waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, de procedure onder de Omgevingswet moeilijker en uitgebreider worden. Bijvoorbeeld door een Milieu Effect Rapportage (MER) te eisen. 

Tips

1. Zorg dat u altijd op de hoogte blijft van de status van uw aanvraag/goedkeuringen.

2. Vaak zijn meerdere vergunningen/toestemmingen nodig voor een activiteit. Projecten die vallen onder de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB) doen een melding. Dan is er geen vergunning nodig. In het omgevingsplan kan ook een meldplicht zijn opgenomen.

3. Het is altijd raadzaam om vooroverleg te hebben met het bevoegd gezag, want de Omgevingswet kent veel uitzondering. Dan is het goed de consequenties daarvan goed in te schatten. Zo kan een project een stuk langer duren dan gedacht of moet er een speciaal participatietraject worden gevolgd.

4. Hou altijd goed in de gaten hoe lang de termijn zijn voor een reactie op uw aanvraag binnenkomt. Normaal is dat 8 weken met eventueel 6 weken verlenging, maar daarop zijn uitzonderingen die dat traject enorm verlengen. Bovendien gelden bij activiteiten onder de WKB andere termijnen. 

5. Let erop dat bij inwerkingtreding van de vergunning er nog steeds bezwaar of beroep tegen de vergunningverlening mogelijk is. 

6. Bespreek de mogelijkheid van ingebrekestelling als het bevoegd gezag niet binnen de gestelde termijn een beslissing neemt.