Informatie

Participatieraad

De Participatieraad houdt zich bezig met vraagstukken rondom de specifieke aandachtsvelden Participatiewet, Wet op de Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), IOAZ (inkomensondersteuning oudere en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en IOAW (inkomensondersteuning ouderen en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers).

Gemeenten zijn verplicht burgers te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid. In Stadskanaal heeft de participatieraad deze opdracht en bestaat naast andere vormen van burgerparticipatie, zoals de wijkraden. De Participatieraad wordt in een vroeg stadium betrokken bij gemeentelijke nota’s en plannen en geeft, gevraagd maar ook ongevraagd, adviezen aan het college.

De Participatieraad is ontstaan na het samenvoegen van de Wmo-raad, het Cliëntenplatform en de Seniorenraad en bestaat uit maximaal 15 leden. Omdat de raad een breed terrein bestrijkt worden de adviezen voorbereid door werkgroepen met kennis over dat specifieke onderwerp.

Er wordt geprobeerd om signalen van inwoners over waar beleid moet worden bijgesteld of ontwikkeld, mee te nemen. Het gaat dan niet om individuele zaken, maar dingen die verbeterd kunnen worden voor een hele doelgroep. Als u zaken hebt die u onder onze aandacht wilt brengen dan kunt u ons mailen of schrijven.

Werkgroepen

  • Wmo (welzijn en zorg, collectieve ziektekostenverzekering, mantelzorg)\
  • Jeugd
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Schuldhulpverlening/Armoedebeleid 
  • Vervoer 
  • Wonen 
  • Toegankelijkheid 
  • Laaggeletterdheid 
  • Financiën/monitoring 
  • Communicatie

Bijeenkomst bijwonen

De vergaderingen, elke derde woensdag van de maand, hebben een openbaar karakter. Als u bij een vergadering aanwezig wilt zijn, stuur dan een bericht naar  of Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal ter attentie van de Participatieraad. 
Het dagelijks bestuur komt elke eerste woensdag van de maand bijeen, daarnaast zijn er de werkgroepoverleggen. Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar.

Meer informatie

Gemeente Stadskanaal