Visie op zonne-energie

De gemeente Stadskanaal streeft ernaar om in 2050 een 100% energie neutrale gemeente te zijn. Zonne-energie is een kansrijk middel om dat doel te bereiken. In totaal wil de gemeente 600 megawatt aan zonnepanelen gebruiken om duurzame energie op te wekken. Op dit moment zijn vergunningen verleend voor ca. 320 megawatt. De eerste zonneparken zijn al gerealiseerd.

 

In 2023 geen nieuwe aanvragen

De ontwikkelingen in de energietransitie gaan snel. Nieuwe zonneparken kunnen in onze regio op dit moment niet aangesloten worden op het elektriciteitsnet. Wij werken als overheden samen met netbeheerders in de RES-Groningen (Regionale Energiestrategie Groningen) aan het probleem van netwerkcapaciteit. Daarnaast zijn er het opstellen van onze omgevingsvisie, en de vernieuwing van het provinciale zonneparkenbeleid. Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting leiden tot de noodzaak om ons zonneparkenbeleid aan te passen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in 2023 geen aanvragen voor zonneparken in behandeling te nemen. Vervolgens kan begin 2024 volgens de nieuwe kaders gewerkt worden aan zonneparken in Stadskanaal.

Stadskanaal op Zon

Om initiatieven voor zonneparken te beoordelen heeft de gemeente een visie opgesteld: Stadskanaal op Zon. Deze is in maart 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie maakt onderscheid tussen twee zones, die elk andere criteria hebben:

  • Oplaadzone - gebied waar ruimte is voor het op grotere schaal opwekken van zonne-energie;
  • Landschappelijke zone - gebied waar ruimte is voor kleinschalige vormen van zonne-energie. Dit is  op basis van maatwerk.

De oplaadzone

De eerste initiatieven die in 2018 zijn ontvangen waren bij elkaar zo’n 100 hectare groot en vallen grotendeels in de oplaadzone. Daarna kwam een nieuw initiatief in de oplaadzone voor een park van 200 hectare. Een zonnepark met deze omvang kan zorgen voor grotere gevolgen voor het landschap. Daarom heeft de gemeente de omvang van en de landschappelijke voorwaarden voor de oplaadzone verder uitgewerkt. Eind 2019 heeft de gemeenteraad deze aanvulling op de visie Stadskanaal op zon uit 2018 vastgesteld.

 

Gebiedsfonds

In de visie Stadskanaal op zon is aangegeven dat het belangrijk is dat zonneparken bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen de gemeente. Een zonnepark kan een financiële bijdrage leveren aan het gebiedsfonds. Het gebiedsfonds Stadskanaal op zon heeft als doel om gebiedsversterkende maatregelen mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

 

Regionale Energie Strategie (RES) – bijdrage Stadskanaal

De visie op zonne-energie is onderdeel van de RES. De gemeente Stadskanaal heeft besloten om duurzame energie alleen via zonnepanelen op te wekken. Hiervoor heeft ze een Visie op Zon vastgesteld. In totaal wil de gemeente 600 megawatt aan zonnepanelen gebruiken om in 2050 energie neutraal te zijn. Met de huidige plannen draagt onze gemeente in 2030 0,43 TWh bij aan RES Groningen.

Wilt u meer weten hoe tien Groninger gemeenten, de provincie en twee waterschappen bijdragen aan die gezamenlijke landelijke klimaatdoelstellingen. Op de speciale website leest u hier meer over.