Wonen in Stadskanaal

De woningmarkt in Nederland is erg in beweging en ook in de gemeente Stadskanaal groeit de behoefte aan betaalbare koop- en huurwoningen. We hebben daarvoor de woonvisie 2020-2025 opgesteld, op basis van ontwikkelingen op de woningmarkt, zorg, duurzaamheid, energietransitie, en signalen, vragen vanuit de samenleving en ook specifiek vanuit jongeren. In de huidige collegeperiode willen we in Stadskanaal 200 woningen erbij bouwen. Dat is een aantal onder voorbehoud, want er zijn wel zaken die daar invloed op hebben, zoals landelijke wet- en regelgeving, hypotheekrente en imago.

Stadskanaal werkt met een aantal andere Oost-Groningse gemeenten samen in het Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan (RWLP). In die samenwerking wordt onder meer gewerkt aan het gezamenlijk voorkomen van verpaupering en waardedaling van woningen en is er aandacht voor verduurzaming en woonlastenverlaging. 

In Stadskanaal staan maar weinig woningen te koop, de prijzen van woningen stijgen en de verkooptijd is relatief kort. Ongeveer 30% van de woningen is eigendom van een woningcorporatie (Lefier, Woonservice en Woonzorg Nederland Actief). Voor een huurwoningen is de wachttijd relatief kort. Stadskanaal zet bij de bouw van nieuwe woningen vooral in op inbreiding. Dat wil zeggen dat er op stukken grond binnen dorpskernen gekeken wordt om die percelen te bestemmen voor woningbouw. Daarnaast wordt ook samen met de woningcorporaties ingezet op een integrale wijkaanpak. Dat betekent dat het niet zozeer om het bouwen van meer woningen gaat, maar vooral om meer kwaliteit in de woningvoorraad. In Onstwedde, Alteveer en Mussel is bijvoorbeeld een aantal eengezinswoningen vervangen door veelal levensloopbestendige woningen. Ook zijn er omvangrijke locaties ontwikkeld voor particuliere woningen, bijvoorbeeld de Blauwe Kamer in Alteveer, het ‘landschapsversterkend wonen’ in Mussel en de Tuinlaan in Onstwedde. De nieuwbouwlocaties die al in ontwikkeling waren, worden afgemaakt. Op sommige plekken in de dorpen is behoefte aan een bestemmingsplanwijziging of aan het toevoegen van één enkele woning. De gemeente Stadskanaal wil onder voorwaarden ruimte bieden tot een maximum van vijf woningen per dorp voor de periode 2020-2025, waarbij het dan gaat om het oplossen van verpauperde panden, het in stand houden van een monumentaal pand of het versterken van de stedenbouwkundige structuur. 

Nieuwbouw

Er is in de kern Stadskanaal beperkt ruimte voor extra huizen. Voor een belangrijk deel zijn er al bouwplannen en de gemeente wil daarvoor vooral leegstaande of vrijkomende locaties gebruiken, bijvoorbeeld vrijkomende schoollocaties en andere sloop-nieuwbouw-locaties. Dat vergroot de leefbaarheid in het dorp en ondersteunt ook het draagvlak voor de voorzieningen. De komende periode werken we aan de stedenbouwkundige uitwerking van een paar locaties om er particuliere woningen te kunnen bouwen.

Flexibel en tijdelijk bouwen 

De gemeente biedt ruimte voor flexibel en tijdelijk bouwen. Flexibel bouwen houdt in dat woningen op termijn relatief eenvoudig om te vormen zijn naar een ander woningtype. Bijvoorbeeld door eengezinswoningen te verkleinen tot appartement of door een kleine woning te vergroten naar een gezinswoning. Daarnaast wil de gemeente tijdelijk bouwen toestaan als dat nodig is om in de woonbehoefte te voorzien. Bovendien is tijdelijk wonen financieel aantrekkelijker voor bijvoorbeeld jongeren of mensen met een smalle beurs. De gemeente staat flexibel en tijdelijk wonen toe waar het gaat om structuurversterkende locaties of locaties waar al woningbouwplannen voorzien zijn. 

Nieuwe woonvormen en Tiny Houses 

De gemeente Stadskanaal biedt ruimte voor nieuwe woonvormen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal jongeren in Stadskanaal afneemt. Een van de redenen daarvoor is onder meer een krappe woningmarkt voor starters. Wellicht ligt er een mogelijkheid in het realiseren van ruimte voor Tiny Houses. De gemeente is bij initiatieven bereid mee te denken over de mogelijkheden. De kleine, compacte en vooral ook duurzame woningen zijn relatief goedkoop en bieden daardoor mogelijkheden voor jongeren om langer in de gemeente Stadskanaal te kunnen blijven wonen. Voor ouderen met een zorgbehoefte willen we het aantal mantelzorgwoningen vergroten zodat ook ouderen met een zorgbehoefte langer thuis kunnen blijven wonen. 

Omdat de vergrijzing in Nederland en dus ook in Stadskanaal toeneemt, verwachten we een stijging van de vraag naar woon-zorgvormen zoals extramuraal wonen in serviceflats of aanleunwoningen. Ook werken we samen met de woningcorporaties en zorgaanbieders aan zelfstandige huisvesting voor mensen die gebaat zijn bij Beschermd Wonen. Het gaat dan om mensen die wonen in een intramurale setting of zelfstandig wonen met zware begeleiding.

Woonwagens en woonschepen

De gemeente Stadskanaal heeft momenteel zeven standplaatsen voor woonwagens. De plekken worden verhuurd door Woningcorporatie Lefier. Momenteel is dat aantal toereikend, maar als de vraag ernaar toeneemt kan het aantal standplaatsen voor woonwagens worden uitgebreid. 

In zowel Stadskanaal als Musselkanaal is ruimte voor vijf woonschepen. Er zijn geen signalen dat er vraag is naar meer plekken en daarvoor wordt ook geen beleid gemaakt.

De gemeente Stadskanaal kent zeventien adressen voor kamerverhuur, varierend van drie tot veertien kamers. Op dit moment lijkt dat voldoende en is er geen vraag naar uitbreiding van kamerverhuur. Wel zet de gemeente er op in om de kwaliteit van de kamerverhuurlocaties te verbeteren.

Verduurzaming

We streven naar CO-2 neutraal wonen in 2050 en werken aan een verduurzamingsslag op de woningmarkt, zowel in de sociale huursector als bij particuliere woningeigenaren. Dat doen we met de Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte, maar ook door maatregelen als bewustwordingscampagnes via het Energieloket, de duurzaamheidslening en samenwerking in het RWLP (Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen).

Woonvisie

Lees hier de woonvisie van de gemeente Stadskanaal.