Van bestemmingsplannen naar één omgevingsplan

Wij zijn bezig om één omgevingsplan op te stellen dat geldt voor de hele gemeente. Het is een bestemmingsplan in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw). Daarom noemen we het een Chw-bestemmingsplan. Deze komt in plaats van de zeven grote en diverse kleinere bestemmingsplannen die we nu hebben. Het omgevingsplan gaat net als een bestemmingsplan over het gebruik van grond en gebouwen en over de bouwmogelijkheden op percelen. Vooruitzien op de invoering van de Omgevingswet oefenen we ook met de systematiek zoals die gaat gelden onder de omgevingswet, waardoor we het plan ook wel een omgevingsplan noemen. Het omgevingsplan gaat daarom ook over andere activiteiten, zoals natuur, cultureel erfgoed en het kappen van bomen. De omgevingsvergunningen die de laatste jaren zijn verleend verwerken we ook in het omgevingsplan.

Onderzoek gevolgen milieu

Het omgevingsplan bevat het hele grondgebied van de gemeente. Daarom is het nodig om onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen voor de natuur en het milieu. Dit onderzoek is te vinden in het milieueffectrapport, afgekort MER. We verwerken de uitkomsten van het MER in het omgevingsplan. Het MER met de aanvulling op het MER hebben tegelijk met het ontwerp omgevingsplan ter inzage gelegen. We hebben een advies van de commissie m.e.r. ontvangen en betrekken dit bij het definitieve bestemmingsplan.

Waar staan we nu en wat is de volgende stap in de procedure?

Het ontwerp omgevingsplan gemeente Stadskanaal heeft in januari en februari 2023 ter inzage gelegen. Iedereen kon hierover een zienswijze indienen. Er zijn 89 zienswijzen ingediend. Wij maken momenteel een afweging van deze zienswijzen en betrekken de afweging bij het vaststellen van het omgevingsplan.

U kunt het ontwerp nog steeds raadplegen via de website ruimtelijkeplannen. Deze website kunt u ook bekijken in het gemeentehuis. Kijk voor de actuele openingstijden op onze contactpagina.

Vervolgproces

Het college wil graag een gedetailleerd voorstel aan de raad sturen. Omdat er veel zienswijzen ingediend zijn vraagt dit de nodige tijd. Ook zal het college wijzigingen afwegen. Het college verwacht uiterlijk eind oktober 2023 een afweging van alle zienswijze te kunnen afronden. Daarna ontvangt de raad een voorstel hoe met de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen om te gaan. Alle indieners van een zienswijze ontvangen op dat moment ook een afschrift van de reactie van het college op de zienswijze. De raad zal gelegenheid geven tot het horen van de indieners van de zienswijzen, dat zal op 15, 16 en 20 november 2023 plaatsvinden. Zodoende krijgen de raadsleden een zo breed mogelijk beeld voor het te nemen besluit.

Raadsbesluit over bestemmingsplan

De resultaten van hoorcommisie van de gemeenteraad, neemt de raad mee in de raadsvergadering waarin het omgevingsplan, de zienswijzen en de reacties daarop worden besproken. In die vergadering worden dan alleen de zienswijzen (of onderdelen daarvan) en reacties besproken waarvan raadsleden vinden dat de zienswijze of de reactie daarop daar aanleiding toe geven. De raad beslist daarna over het vaststellen van het bestemmingsplan. De verwachting is dat dit in april 2024 zal zijn. Daarna is er mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het raadsbesluit.

Schema

Voor de duidelijkheid hebben wij bovenstaande informatie samengevat in een processchema waarin we elke stap benoemen en wat onder voorbehoud de verwachte periode is.

StapPeriode
Mogelijkheid gesprek met indieners en opstellen conceptreactie op zienswijzenapril t/m september
Informerende raadscommissie over bestemmingsplan9 oktober 2023
Voorstel conceptreactie op zienswijzen van college B&W aan gemeenteraad.2e helft oktober 2023
Informeren indieners over voorstel conceptreactie2helft oktober 2023
Horen door hoorcommissie van de raad15, 16 en 20 november 2023
Collegebesluit over raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan, inclusief afweging zienswijzen en ambtshalve wijzigingenjanuari 2024
Technische bespreking raadsvoorstel door  raadscommissiefebruari 2024
Verwerken uitkomsten raadscommissiefebruari 2024
Collegebesluit definitief raadsvoorstelmaart 2024
Politieke bespreking raadsvoorstel door raadscommissieapril 2024
Vaststellingsbesluit bestemmingsplan door gemeenteraad inclusief vaststellen reacties op zienswijze en verwerken in bestemmingsplanapril 2024
Verwerken raadsbesluit in bestemmingsplanmei 2024
Termijn instellen beroep tegen vaststellingsbesluit raadjuni/juli 2024

 

Wilt u meer informatie?

Heeft u een vraag over het omgevingsplan, bijvoorbeeld over de procedure van het plan, dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 0599 - 631 631. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur.

U kunt ons ook mailen, het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u om kenmerk Z-22-110702 te vermelden.