Omgevingsplan

Van veel bestemmingsplannen naar één nieuw Chw-bestemmingsplan

De gemeente Stadskanaal maakt één nieuw actualiserend bestemmingsplan voor de hele gemeente. Het is opgesteld in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw) en vervangt de zeven grote en diverse kleinere bestemmingsplannen die we nu hebben. Omdat we alvast oefenen met de nieuwe systematiek die vanwege de Omgevingswet geldt, noemen we het ook wel een omgevingsplan. Het bestemmingsplan gaat daarom niet alleen over het toegelaten gebruik van gronden en over de bouwmogelijkheden op percelen. Het heeft ook betrekking op andere punten zoals natuur, cultureel erfgoed en het kappen van bomen.

Milieueffectrapportage

Het is voor dit plan nodig om onderzoek te doen naar de mogelijke gevolgen van het plan voor de natuur en het milieu (milieueffectrapportage). We hebben de uitkomsten verwerkt in dit plan.

Bestemmingsplan is met wijzigingen vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 8 april 2024 het Chw-bestemmingsplan ‘Gemeente Stadskanaal’ vastgesteld. Het plangebied omvat het hele grondgebied van de gemeente Stadskanaal. Het IMRO-identificatienummer is: NL.IMRO.0037.CHW2207-vs01. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen komen ten eerste voort uit het verwerken van zienswijzen die over het ontwerp zijn ingediend. Ten tweede uit ambtshalve wijzigingen, zoals administratieve correcties of aanvullingen op de regels en verbeelding om het plan te verbeteren. Een overzicht van de wijzigingen is in de nota zienswijzen en in het overzicht met ambtshalve wijzigingen te vinden die in de toelichting van het vastgestelde plan zijn opgenomen. 

Geen reactieve aanwijzing van de provincie Groningen

Wij hebben het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan aan de provincie Groningen gestuurd. De provincie heeft geen aanleiding gezien een reactieve aanwijzing te geven. 

Vastgestelde bestemmingsplan publiceren

Wij hebben daarom nu het vastgestelde bestemmingsplan gepubliceerd. Via www.stadskanaal.nl/bekendmakingen kunt u naar de tekst van de publicatie gaan. Het ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Het besluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 mei 2024 tot en met 26 juni 2024 voor iedereen digitaal ter inzage.

Beroepsmogelijkheid en voorlopige voorziening

Binnen zes weken kan iedereen dan over het raadsbesluit beroep indienen bij de Raad van State. Na deze termijn treedt het plan in werking. Wanneer er een dringende noodzaak is om de werking te schorsen dan is het mogelijk om naast het indienen van beroep ook aan de Raad van State te vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Wilt u meer informatie?

Heeft u een vraag bijvoorbeeld over het vastgestelde bestemmingsplan of de procedure van het plan dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 0599 - 631 631. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur. U kunt ons ook mailen, het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u om kenmerk Z-22-110702 te vermelden.