Milieueffectrapport

Onderzoek naar effecten op natuur en milieu

Voor het omgevingsplan dat we gaan maken, moeten we een speciaal rapport opstellen, het milieueffectrapport (afgekort: MER). Hierin kijken we of het plan misschien slechte gevolgen heeft voor de natuur. Dit moeten we doen, omdat de Wet milieubeheer ons verplicht om het volgende te onderzoeken:

  1. Wat de effecten voor de natuur kunnen zijn.
  2. Hoe deze effecten voorkomen kunnen worden.
  3. Of er alternatieve scenario's voor het omgevingsplan zijn die ervoor zorgen dat er geen of minder negatieve effecten optreden.

Alles is onderzocht en beschreven in het milieueffectrapport (MER). Een van de belangrijkste dingen die zijn onderzocht, is hoeveel stikstof er door het plan in de lucht kan komen. Dit kan komen door verkeer, fabrieken en boerderijen met vee.

Conclusies MER

Het milieueffectrapport (MER) is gemaakt, en de resultaten ervan zijn verwerkt in het voorontwerp van het omgevingsplan. Uit het onderzoek blijkt dat er al lange tijd te veel stikstof in de lucht zit, wat slecht is voor de natuur. Daarom kunnen we in het algemeen geen nieuwe plannen toestaan die nog meer stikstof veroorzaken. Op individueel bedrijfsniveau is uitbreiding misschien mogelijk, maar alleen als we van het algemene plan afwijken en als uit onderzoek blijkt dat het de natuur niet nog meer schade zal toebrengen. Dit geldt zowel voor boerderijen als fabrieken.

Waar staan we nu en wat is de volgende stap in de procedure?

Het MER heeft van 9 juni t/m 21 juli 2022 ter inzage gelegen. Het ontvangen advies van de commissie MER over het MER is verwerkt in een aanvulling op het MER. Het MER en de aanvulling op het MER hebben samen met het ontwerp omgevingsplan ter inzage gelegen in de periode januari / februari 2023. Het advies van de commissie over de aanvulling op het MER is ontvangen. We verwerken het advies bij het vaststellen van het definitieve omgevingsplan.

Kan ik het ontwerp MER en de aanvulling op het MER nog steeds inzien?

Ja, dat is mogelijk, maar u kunt geen reactie meer geven. U kunt het ontwerp MER bekijken op de website van ruimtelijkeplannen. Bovendien kunt u het omgevingsplan en de documenten van het MER digitaal inzien in het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Wilt u meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Omgevingsplan door te bellen naar (0599) 631 631.