Ingrid Sterenborg-Kooij

Ingrid Sterenborg-Kooij is wethouder en eerste locoburgemeester.

Portefeuille

 • Klimaat en duurzaamheid: klimaat- en duurzaamheidsbeleid, regionale adaptatiestrategie, energietransitie / regionale energiestrategie ,duurzame energie en energiebesparing
 • Mobiliteit: openbaar vervoer, publiek vervoer
 • Vluchtelingen en inburgering: statushouders, asielzoekerscentrum, inburgering
 • Jeugd: jeugdzorg, jeugdwelzijn, centrum jeugd gezin en veiligheid
 • Educatie: lokaal onderwijs, volwasseneneducatie, leerplicht, kinder- en peuteropvang, voorschoolse educatie, onderwijshuisvesting, geletterdheid en digitalisering

Overlegstructuren en commissies

 • VGG-commissie Ruimte, Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit
 • VGG-commissie Sociaal Domein
 • AB Wedeka
 • Bestuur Publiek Vervoer Groningen en Drenthe
 • Provinciaal Verkeer en Vervoersberaad
 • Bestuurlijk overleg Regionaal Energie Strategie
 • Portefeuilleoverleg Onderwijs Oost-Groningen
 • Lokaal Educatief Afstemmingoverleg
 • Stuurgroep RegioDeal Oost-Groningen Pijler Leren
 • Zorg en Veiligheidshuis Groningen

Nevenfuncties

 • Maat in akkerbouw en pluimveebedrijf Maatschap Sterenborg-Kooij (bezoldigd)
 • Maat in MNO Maatschap Natuurenergie Onstwedde (bezoldigd)

Wijkwethouder

De wijkwethouder is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de dorps- en wijkraden en gaat regelmatig met ze in gesprek om te horen wat er speelt. 

Ingrid Sterenborg-Kooij is wijkwethouder voor:

 • Stadskanaal Noord
 • Parkwijk
 • De Borgen, Vogelwijk, de Hagen
 • Vledderveen