Goedhart Borgesius

Goedhart Borgesius is wethouder en vierde locoburgemeester.

Portefeuille

 • Financiën: coördinatie (meerjaren) begroting, bestuursrapportages en jaarstukken, financiering en belegging, belastingen en leges
 • Milieu en handhaving: milieubeleid en beheer, water en riolering, afval, bodem, geluidshinder, vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Sport en bewegen: Sportbeleid, sportevenementen, binnen- en buitensportaccommodaties, zwembaden, sportbegeleiding en ondersteuning
 • Detailhandel: markten, winkeliers, horeca
 • Toerisme en recreatie: toeristisch beleid, route infrastructuur en route netwerken, branding en regiomarketing, toeristische bedrijvigheid

Overlegstructuren en commissies

 • VGG-commissie Ruimte, Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit
 • VGG-commissie Sport en Bewegen
 • VGG-commissie Gemeentefinanciën
 • VGG-commissie Recreatie en Toerisme
 • AB Wedeka
 • DB/AB Omgevingsdienst Groningen
 • AB Waterbedrijf Groningen
 • DB/AB SOZOG
 • Portefeuilleoverleg Toerisme en Recreatie Stadskanaal en Westerwolde

Wijkwethouder

De wijkwethouder is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de dorps- en wijkraden en gaat regelmatig met ze in gesprek om te horen wat er speelt. 

Goedhart Borgesius is wijkwethouder voor:

 • Alteveer
 • Stadskanaal Centrum
 • Maarswold