Egbert Hofstra

Egbert Hofstra is wethouder en derde locoburgemeester.

Portefeuille

 • Ruimte en wonen: ruimtelijke ordening, omgevingswet/omgevingsvisie/omgevingsplan, regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, volkshuisvesting, stads- en dorpsvernieuwing, grondexploitatie, monumentenzorg en cultureel erfgoed, verkeersveiligheid, begraafplaatsen, speelplaatsen, gemeentelijk vastgoed en accommodaties
 • Omgeving en natuur: plattelands- en landschapsontwikkeling, openbaar groen, water en wegen, natuurontwikkeling en beheer
 • Cultuur: stimulering kunst en cultuur inclusief vorming, museale zaken, Theater Geert Teis, bibliotheken, RTV1

Overlegstructuren en commissies

 • VGG-commissie Ruimte Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit
 • VGG-commissie Cultuur en Bibliotheekwerk
 • AB Wedeka
 • Bestuurlijk overleg Woningcorporaties
 • Gebiedscommissie Westerwolde
 • Provinciale adviescommissie gebiedsgerichte aanpak stikstof Liefstinghsbroek
 • Stuurgroep Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan
 • Lokale werkgroep Verkeer en Vervoer
 • Stuurgroep RegioDeal Oost-Groningen Pijler Wonen
 • LEADER

Wijkwethouder

De wijkwethouder is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de dorps- en wijkraden en gaat regelmatig met ze in gesprek om te horen wat er speelt. 

Egbert Hofstra is wijkwethouder voor:

 • Onstwedde
 • Musselkanaal
 • Maarsveld