Begroting

De begroting bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. De beleidsbegroting is opgebouwd uit verschillende programma's. Een programma beschrijft voor een belangrijk beleidsterrein de doelstellingen van de gemeenteraad en geeft aan hoeveel geld er voor wordt uitgetrokken. De financiële begroting bevat een overzicht van baten en lasten en de financiële positie.

Gang van zaken

Het college maakt een ontwerpbegroting aan de hand van de perspectiefnota. In de ontwerpbegroting staan de voornemens voor het nieuwe begrotingsjaar. Wat wil de gemeente het komende jaar doen? Hoeveel geld heeft ze daarvoor over? Hoe verwacht ze aan het geld te komen? Na de zomer ontvangt de raad de ontwerpbegroting. De raad stelt vervolgens de begroting vast.

Programmabegrotingen