Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit tijdelijke afwaardering Onstwedderweg en verbod op stilstaan ten behoeve van een evenement.

Publicatiedatum:
vrijdag 5 juli 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit tijdelijke afwaardering Onstwedderweg en verbod op stilstaan ten behoeve van een evenement.

Kenmerk: Z-24-128540.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en gelet op het bepaalde in het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 en 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 onder meer is gemandateerd aan de manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, mandaat 34);

 

overwegende, dat:

 • De betreffende wegen, Hoveniersweg, Borgenweg, Maarsbroek, Dr. Kinglaan, Onstwedderweg, Manegelaan en daaraan gelegen dwarswegen, in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Stadskanaal zijn;

 • de bovengenoemde wegen, met uitzondering van de Onstwedderweg, binnen de bebouwde kom van Stadskanaal liggen;

 • de Onstwedderweg buiten de bebouwde kom van Stadskanaal ligt;

 • er op 13 juli 2024 een grootschalig evenement plaatsvindt in Stadskanaal;

 • dit evenement een bezoekersaantal van circa 7500 personen heeft;

 • het bezoekersaantal een groot aantal verkeersverplaatsingen teweeg brengt;

 • het verhoogd aantal verkeersverplaatsingen geen hinder mag opleveren voor de bewoners van de woonwijken direct liggend aan het evenemententerrein;

 • het daarom onwenselijk is dat bezoekers van het evenement parkeren buiten de door de evenementenorganisatie verzorgde parkeerterreinen;

 • een verbod tot stilstaan op de wegen Hoveniersweg, Borgenweg, Maarsbroek, Dr. Kinglaan, Onstwedderweg, de Manegelaan en daaraan gelegen dwarswegen, een uitkomst biedt in het voorkomen van wild parkeren en hinderlijk parkeren;

 • de parkeerterreinen verbonden aan het evenement bieden voldoende parkeergelegenheid voor het publiek dat op het evenement af komt;

 • de Onstwedderweg nabij de evenementlocatie momenteel een maximum snelheid van 80km/u heeft;

 • de evenementenlocatie nabij de Onstwedderweg onder andere gebruikt wordt door vrachtverkeer en langzaam verkeer tijdens het opbouwen van het evenemententerrein;

 • het in- en uitrijden van dergelijk groot en langzaam verkeer voor verkeersonveilige situaties kan zorgen op een weg waar 80km/u wordt gereden;

 • het tijdelijk afwaarderen van de maximum snelheid op de Onstwedderweg naar 30km/u rondom de in- en uitrit van het evenemententerrein hierin een uitkomst kan bieden;

 • de overgang van 80km/u naar 30km/u een te groot snelheidsverschil oplevert, waardoor de reactietijd, en daarmee de remweg, van bestuurders te lang is om de verkeersveiligheid van 30km/u te waarborgen;

 • het tijdelijk afwaarderen van de Onstwedderweg naar 60km/u, gedurende het evenement, een passendere snelheid biedt in combinatie met een 30km/u rondom de in- en uitrit van het evenemententerrein;

 • de afwaardering van de Onstwedderweg tot 60km/u, en 30km/u rondom de in- en uitrit van het evenemententerrein een passende oplossing biedt voor de verkeersveiligheid van de evenementenomgeving;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met de voorgenomen snelheidsverlaging van de Onstwedderweg en het voorgenomen verbod op stilstaan op de bovengenoemde wegen;

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  Tot het instellen van een tijdelijk stopverbod van 4 juli 2024 tot en met 18 juli 2024 op de wegen Hoveniersweg, Borgenweg, Maarsbroek, Dr. Kinglaan, Onstwedderweg, Manegelaan en daaraan gelegen dwarswegen te Stadskanaal, aangeduid met het bord E2 ‘Verbod stil te staan’ uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • 2.

  tot het instellen van een tijdelijke parkeerverbod van 4 juli 2024 tot en met 18 juli 2024 op de wegen Hoveniersweg, Borgenweg, Maarsbroek, Dr. Kinglaan, Onstwedderweg, Manegelaan en daaraan gelegen dwarswegen te Stadskanaal, aangeduid met het bord E1 ‘Parkeerverbod’, uit bijlage 1 van het RVV (1990);

 • 3.

  tot het afwaarderen van een gedeelte de Onstwedderweg naar een maximumsnelheid van 60km/u van 4 juli 2024 tot en met 18 juli 2024, aangeduid met het bord A01-60, van bijlage 1 van het RVV 1990, zoals vervat in de situatietekening “Tijdelijke aanpassing maximumsnelheid Onstwedderweg”;

 • 4.

  tot het verlagen van de maximumsnelheid van 60km/u naar 30km/u van een gedeelte van de Onstwedderweg te Stadskanaal van 4 juli 2024 tot en met 18 juli 2024, aangeduid met het bord A01-30, van bijlage 1 van het RVV 1990, zoals vervat in de situatietekening “Tijdelijke aanpassing maximumsnelheid Onstwedderweg”.

 

Situatietekening “Tijdelijke aanpassing maximumsnelheid Onstwedderweg

 

Dit besluit treedt in werking op 4 juli 2024 en vervalt op 18 juli 2024.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt op verzoek ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Digitaal bezwaar maken (via DigiD) kan via de website van de gemeente Stadskanaal, https://www.Stadskanaal.nl/ietsmelden/bezwaar-maken.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Stadskanaal, 3 juli 2024

Namens burgemeester en wethouders,

Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer