Beleidsregel opstapplaatsen leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal 2024

Publicatiedatum:
donderdag 4 juli 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregel opstapplaatsen leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 4 van de Wet op de expertisecentra en artikel 8.28 van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en gelet op het bepaalde in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Stadskanaal 2023;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende beleidsregel:

 

Beleidsregel opstapplaatsen leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal 2024

Artikel 1 Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Stadskanaal 2023 (hierna: de Verordening).

 

Artikel 2 Doel beleidsregel

In deze beleidsregel staan regels voor het aanwijzen en gebruiken van opstapplaatsen voor het aangepast vervoer van leerlingen naar school.

 

Artikel 3 Opstapplaatsen

 • 1.

  Het college wijst een leerling die aanspraak maakt op een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer zoals bedoeld in artikel 19 van de Verordening, toe aan een (door het college aangewezen) opstapplaats.

 • 2.

  Het college draagt er zorg voor, dat een aangewezen opstapplaats:

  • veilig en geschikt is om als opstapplaats te dienen;

  • centraal gelegen is, zodat de loopafstand van en naar de opstapplaats voor de leerlingen niet langer is dan noodzakelijk. De reisafstand (te voet) van de woning van de leerling naar de opstapplaats bedraagt niet meer dan 1 kilometer. De reisafstand wordt bepaald aan de hand van ANWB routeplanner.

  • goed en veilig bereikbaar is voor voetgangers en fietsers, en dat fietsen bij de opstapplaats gestald kunnen worden;

  • in de praktijk geen verkeersonveilige situaties tot gevolg heeft.

 • 3.

  De totale reistijd van de leerling blijft binnen de 1,5 uur, zoals afgesproken binnen de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer.

 • 4.

  Het is de verantwoordelijkheid van ouders om de leerling van de woning naar de opstapplaats en van de opstapplaats naar de woning te begeleiden.

 • 5.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet indien de leerling gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap naar redelijkheid geen gebruik kan maken van de opstapplaats.

 • 6.

  Voor het beoordelen van de toepassing van het vijfde lid kan worden gevraagd om een medische verklaring ter onderbouwing.

 • 7.

  Het college wijst jaarlijks voor het ingaan van het nieuwe schooljaar in overleg met de vervoerder bij afzonderlijk besluit opstapplaatsen aan en stelt de ouders van de kinderen die het betreft daarvan tijdig op de hoogte. De aangewezen opstapplaatsen worden als bijlage bij deze beleidsregel gevoegd.

 

Artikel 4 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de ouders afwijken van deze beleidsregel, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking één dag na bekendmaking en geldt voor het schooljaar 2024-2025.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel opstapplaatsen leerlingenvervoer gemeente Stadskanaal 2024.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2024.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester