Machtigingenbesluit Omgevingsdienst Groningen (ODG) register externe veiligheidsrisico’s

Publicatiedatum:
vrijdag 28 juni 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluitMachtigingenbesluit Omgevingsdienst Groningen (ODG) register externe veiligheidsrisico’s

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Overwegende dat het voor een efficiënte gegevensverzameling externe veiligheidsrisico’s wenselijk is functionarissen van de ODG te machtigen voor het verrichten van handelingen niet zijnde een besluit;

 

Gelet op artikel 11.1 Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht (Awb), artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling ODG en het Burgerlijk Wetboek;

 

BESLUITEN:

 

 • I.

  Het met machtiging uitoefenen van bevoegdheden, vermeld in bijlage 2, behorend bij dit besluit, op te dragen aan het dagelijks bestuur van de ODG;

 • II.

  Het dagelijks bestuur van de ODG de bevoegdheid toe te kennen dat zij op haar beurt functionarissen werkzaam bij de ODG machtiging kan verlenen om in naam van het college gegevens te verzamelen over externe veiligheidsrisico’s als bedoeld in artikelen 11.2, 11.3 en 11.7 Bkl [Ondermachtiging];

 • III.

  Dat dit besluit met bijlage 1 en 2 kan worden geciteerd als “Machtigingenbesluit ODG register externe veiligheid” en in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 • IV.

  Tot bekendmaking van het Machtigingenbesluit ODG register externe veiligheidsrisico’s in het digitale gemeenteblad.

 

Burgemeester en wethouders

 

 

 

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester

 

Bijlage 1: Regels over de uitoefening van de bevoegdheden, waarvoor machtiging wordt verstrekt

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit Machtigingenbesluit ODG register externe veiligheidsrisico’s wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen, die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, te verrichten;

 • b.

  Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een privaatrechtelijke rechtshandeling te verrichten

 • c.

  Bestuursorgaan en/of verstrekker van de machtiging: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 • d.

  Gemachtigde: het dagelijks bestuur van de ODG;

 • e.

  Ondergemachtigde(n): De algemeen directeur/secretaris en de medewerker(s) in dienst van de ODG en belast met externe veiligheidstaken;

 • f.

  Machtigingenbesluit: Machtigingenbesluit ODG register externe veiligheidsrisico’s;

 • g.

  ODG: Omgevingsdienst Groningen;

 • h.

  Register externe veiligheidsrisico’s: het register externe veiligheidsrisico’s, als bedoeld in artikel 11.8 Bkl.

 

Artikel 2 Gemachtigde

De uitoefening van de bevoegdheden van het bestuursorgaan vermeld in bijlage 2 wordt opgedragen aan het dagelijks bestuur van de ODG.

 

Artikel 3 Machtiging

 • 1.

  De gemachtigde is voor de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 2 en in bijlage 2 ook gemachtigd tot het verrichten van:

  • a.

   alle benodigde voorbereidingshandelingen, waaronder de aansluiting op het register externe veiligheidsrisico’s bedoeld in artikel 11.8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

  • b.

   het verrichten van alle benodigde handelingen;

  • c.

   het voeren van correspondentie;

  • d.

   het verstrekken van informatie.

 • 2.

  Waar dit besluit betrekking heeft op het verrichten van handelingen zijnde een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt voor machtiging gelezen: volmacht.

 

Artikel 4 Ondermachtiging

 • 1.

  Het dagelijks bestuur van de ODG verleent voor de bevoegdheden vermeld in bijlage 2, ondermachtiging aan de in artikel 1, onder d bedoelde medewerker(s) in dienst bij de ODG.

 • 2.

  Een aan een medewerker van de ODG verleende ondermachtiging wordt schriftelijk vastgelegd in een afzonderlijk ondermachtigingenbesluit. Het bestuursorgaan ontvangt daarvan een afschrift.

 

Artikel 5 Instructies voor de (onder)gemachtigde

 • 1.

  De (onder)gemachtigde registreert de verrichte handelingen in het daartoe bestemd register externe veiligheidsrisico’s.

 • 2.

  Van een (onder)machtiging wordt geen gebruik gemaakt, indien het bestuursorgaan te kennen heeft gegeven de bevoegdheid zelf te willen uitoefenen.

 • 3.

  Van een (onder)machtiging wordt geen gebruik gemaakt dan na voorafgaand overleg met, en verzoek om nadere instructie aan, het lid van het college wiens portefeuille het betreft, indien de te verrichten handelingen:

  • a.

   (aanmerkelijke) politieke of bestuurlijke gevolgen hebben;

  • b.

   leiden tot afwijking van vastgesteld beleid of van een bestendige bestuurlijke praktijk;

  • c.

   tot ingrijpende financiële gevolgen leiden, bijvoorbeeld in de vorm van meerjarenverplichtingen of overschrijding van het budget;

  • d.

   volgens extern ingewonnen advies tot voor het bestuursorgaan ongunstige gevolgen leiden;

  • e.

   leiden tot afwijking van een extern ingewonnen advies;

  • f.

   samenhangen met (onder)machtiging dan wel (onder)mandaat of (onder)volmacht aan meerdere medewerkers en daarbij geen onderlinge overeenstemming bestaat.

 

Artikel 6 Gestempelde ondertekening

Ondertekening van enig document door middel van een (stempel)afdruk van een zogeheten handtekeningenstempel of door middel van een ingescande handtekening is slechts toegestaan:

 • a.

  op bijlagen behorende bij een besluit, zoals tekeningen en kaarten, indien het besluit zelf is voorzien van de vereiste originele handtekening(en);

 • b.

  bij een mailing of correspondentie aan een (on)bepaalde groep van adressanten. De mailing of correspondentie mag echter geen besluit bevatten als bedoeld in artikel 1:3 Awb;

 • c.

  op ontvangstbevestigingen;

 • d.

  in alle gevallen waarin originele ondertekening door de (onder)gemachtigde niet of niet tijdig mogelijk is en de functionaris die bevoegd is het betreffende document te ondertekenen hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Die toestemming mag echter niet worden gegeven indien het te ondertekenen document een besluit betreft als bedoeld in artikel 1:3 Awb.

 

Artikel 7 Ondertekening

 • 1.

  Uitoefening van de bevoegdheden vermeld in bijlage 2 blijkt, voor zover mogelijk, uit de ondertekening van het stuk.

 • 2.

  In geval van de uitoefening van (onder)machtiging worden documenten als volgt ondertekend: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, namens dezen, “(persoonlijke ondertekening) (naam en functie van de gemachtigde)”.

 

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit machtigingenbesluit wordt in het publicatieblad van de gemeente Stadskanaal bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking in het publicatieblad; gelijktijdig vervallen alle eerder hiervoor vastgestelde besluiten tot verlening van machtiging aan het dagelijks bestuur van de ODG, hoe genaamd ook.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Machtigingenbesluit ODG register externe veiligheidsrisico’s”.

 

Bijlage 2: De bevoegdheden, waarvoor machtiging aan het Dagelijks Bestuur van de ODG wordt verstrekt

Machtigingenbesluit ODG register externe veiligheidsrisico’s - bevoegdheden

 

Grondslag

Bevoegdheid

Gemachtigde

Artikelen 11.2, 11.3 en 11.7 Besluit kwaliteit leefomgeving [ Bkl ]

Gegevensverzameling externe veiligheidsrisico’s algemeen

Gegevensverzameling milieubelastende activiteiten, anders dan mijnbouw, basisnet en buisleidingen met gevaarlijke stoffen

 

Gegevensverzameling wegen, anders dan het basisnet

 

dagelijks bestuur van de ODG met mogelijkheid van ondermachtiging