Z-22-096578 – Gemeente Stadskanaal – Vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde geluid ‘Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A’ in Stadskanaal

Publicatiedatum:
donderdag 27 juni 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-096578 – Gemeente Stadskanaal – Vastgesteld bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde geluid ‘Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A’ in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de gemeenteraad op 17 juni 2024, op grond van de Wet ruimtelijke ordening, een bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het betreft het bestemmingsplan ‘Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A’. Dit ligt gedurende een termijn van zes weken voor eenieder digitaal ter inzage. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend Gemeente Wildervank, sectie D, nummer 2354, 2355, 2852 (ged.) en 3069, en Gemeente Onstwedde, sectie V, nummer 140, lokaal bekend Unikenkade 1 en 1A in Stadskanaal. Het IMRO-identificatienummer is: NL.IMRO.0037.BP2210-vs01

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken ook bekend dat zij op 4 april 2024 op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder (Wgh), alsmede op grond van artikel 110a lid 1 Wgh, ten behoeve van het bestemmingsplan “Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A” vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 54 dB op de gevel hebben vastgesteld.

Wat is de aanleiding voor het bestemmingsplan?

De aanleiding voor het bestemmingsplan is het uitbreiden van het camperbedrijf met een neventak paardenhouderij en een bijbehorende bedrijfswoning.

Wat is de aanleiding van besluit Hogere waarde geluid?

De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluidsbelasting toestaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dan en apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. Het plan is geprojecteerd binnen de bebouwde kom van de Gemeente Stadskanaal. Gebleken is dat de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woning Unikenkade 1A hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om het plan mogelijk te maken is het vaststellen van een hogere waarde geluid in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk.

Waar kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien?

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het besluit hogere waarde liggen vanaf 27 juni 2024 tot en met 7 augustus 2024 voor een ieder ter digitaal inzage. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende bestanden en het besluit hogere waarde in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2210-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het besluit hogere waarde op werkdagen digitaal ter inzage zien in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen over het raadsbesluit en het besluit hogere waarde geluid?

Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening over het bestemmingsplan in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.