Gemeente Stadskanaal – Verkeersbesluit tot het onttrekken aan de openbaarheid van het parkeerterrein en de toegangsweg Eilert Lubbersplein en Eilert Lubbersstraat te Musselkanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 21 juni 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingGemeente Stadskanaal – Verkeersbesluit tot het onttrekken aan de openbaarheid van het parkeerterrein en de toegangsweg Eilert Lubbersplein en Eilert Lubbersstraat te Musselkanaal

Kenmerk: Z-22-111004.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat, in de raad van 13 mei 2024 het volgende verkeersbesluit is genomen:

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2024 nr. Z-22-111004/D/24/323482;

 

Gelet op:

  • Het bepaalde in de artikelen 7 en 9 van de Wegenwet;

  • het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

  • het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal voornemens is in samenwerking met woningcorporatie Lefier om op het perceel OWD00 C 11185, plaatselijke bekend als het Eilert Lubbersplein en de Eilert Lubbersstraat, acht grondgebonden woningen met parkeergelegenheid te realiseren;

  • de gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal naar aanleiding van dit voornemen een procedure tot onttrekking aan het openbaar verkeer, zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wegenwet, wenst te starten;

  • op grond van artikel 9, eerste lid, van de Wegenwet, een weg aan het openbaar verkeer kan worden onttrokken bij een besluit van de gemeenteraad;

  • de locatie op het Eilert Lubbersplein destijds niet is ontstaan vanuit een vraag naar extra parkeergelegenheid;

  • mede daardoor het onttrekken aan de openbaarheid van het Eilert Lubbersplein geen extra parkeerdruk zal opleveren, mede gelet op de uitgebreide parkeergelegenheden in de nabije omgeving;

  • de ontsluiting van de naastgelegen percelen onverminderd mogelijk is via de Willem Diemerstraat, het Willem Diemerplein en de Dirk de Ruiterstraat te Musselkanaal;

  • de Eilert Lubbersstraat sinds 2017 niet toegankelijk is voor autoverkeer door de aanwezigheid van betonblokken;

  • de huidige parkeergelegenheid op het Eilert Lubbersplein vervangen zal worden door de aanleg van parkeergelegenheid als onderdeel van de beoogde nieuwbouw van woningen, waardoor er geen verzwaring van de parkeerdruk ontstaat;

  • de oorspronkelijke redenen van openbaarheid, nl. bereikbaarheid en parkeergelegenheid zijn komen te vervallen;

  • daarmee het enkele belang van handhaving van de openbaarheid van het parkeerterrein en de toegangsweg is gelegen in het in stand houden van de huidige situatie;

  • enkel dit laatste belang naar opvatting van de gemeenteraad niet een zodanig algemeen belang betrekt dat onttrekking aan de openbaarheid zich hiertegen verzet;

 

 

Verbeelding perceel OWD00 C 11185

 

 

b e s l u i t :

 

  • 1.

    Tot vaststelling van het besluit om het parkeerterrein en de toegangsweg, gelegen op perceel OWD00 C 11185, plaatselijk bekend als het Eilert Lubbersplein en de Eilert Lubbersstraat te Musselkanaal, aan de openbaarheid te onttrekken.

 

 

Beroep, voorlopige voorziening en inwerkingtreding

Tegen dit besluit kan beroep worden ingesteld door:

  • -

    belanghebbenden die een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht;

  • -

    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

Een (gemotiveerd) beroepschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit, bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Het instellen van beroep schorst niet de werking van het besluit. Dit betekent dat het besluit in werking treedt op de dag na de datum waarop het is bekendgemaakt. Echter, als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord- Nederland is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Vervolgens is hoger beroep mogelijk bij de Raad van State.

 

Nader informatie kunt u vinden op de website onder www.rechtspraak.nl.

 

 

Mededeling aan Gedeputeerde Staten

Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van de Wegenwet is dit besluit meegedeeld aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 mei 2024.

De raad,

mevrouw W.J. Onrust

raadsgriffier