Gemeente Stadskanaal – Bekendmaking beslissing op bezwaar tegen de mogelijke bouw van een kindcentrum op het perceel aan de Meester Neuteboomstraat te Stadskanaal (kenmerk Z-24-134046)

Publicatiedatum:
maandag 10 juni 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal – Bekendmaking beslissing op bezwaar tegen de mogelijke bouw van een kindcentrum op het perceel aan de Meester Neuteboomstraat te Stadskanaal (kenmerk Z-24-134046)

Aan de bewoners van de Meester Neuteboomstraat en Lange Raai te Stadskanaal

die bezwaar hebben gemaakt tegen de mogelijke bouw van een kindcentrum op het perceel

aan de Meester Neuteboomstraat.

 

 

uw kenmerk

 

 

Stadskanaal

4 juni 2024

uw brief van

12 april 2024

 

Datum verzending

4 juni 2024

ons kenmerk

Z-24-134046/D/24/330737

 

 

 

bijlagen

1

 

 

 

onderwerp

Besluit op bezwaar

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Op 12 april 2024 is van bewoners van de Meester Neuteboomstraat en Lange Raai te Stadskanaal een bezwaarschrift ontvangen tegen de mogelijke bouw van een kindcentrum aan de Meester Neuteboomstraat. Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de Commissie Rechtsbescherming van de gemeente Stadskanaal. Deze commissie heeft de gemeente geadviseerd over het ingediende bezwaarschrift. Wij hebben op 4 juni 2024 besloten het advies over te nemen en het besluit op bezwaar vast te stellen.

 

Bestreden besluit

Het bezwaar richt zich tegen de mogelijk toekomstige beslissing om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een kindcentrum op het perceel aan de Meester Neuteboomstraat.

 

Gronden van bezwaar

Bezwaarmakers dragen drie gronden van bezwaar aan:

 • -

  er is sprake van te veel verkeer;

 • -

  er is sprake van beperkte parkeergelegenheid;

 • -

  er is sprake van een eenrichtingsverkeerstraat.

 

Commissie van advies voor bezwaarschriften

Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de Commissie Rechtsbescherming van de gemeente Stadskanaal (hierna: commissie). Aan de commissie zijn ten behoeve van de beoordeling de op de zaak betrekking hebbende stukken verstrekt. Er heeft geen hoorzitting plaatsgevonden.

 

Samengevat advies

De commissie adviseert in haar advies van 2 mei 2024 (bijgevoegd) het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Er is wat de commissie betreft geen sprake van een reeds genomen besluit of een besluit waarvan indiener redelijkerwijs kon vermoeden dat het bij indiening inmiddels genomen zou zijn. De commissie adviseert tevens (om te overwegen) om het bezwaarschrift als een zienswijze te betrekken in de mogelijk toekomstige procedure voor het realiseren van een kind centrum.

 

Besluit

Er is voor ons geen reden te twijfelen aan het advies van de commissie. Er zijn voor ons ook geen andere gronden af te wijken van het advies van de commissie (artikel 3:9 van de Algemene wet bestuursrecht). Wij zijn van mening dat het advies zorgvuldig tot stand is gekomen en hebben besloten het advies over te nemen. Het advies wordt als bijlage bij dit besluit opgenomen.

 

Wij besluiten het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.

 

Beroep

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland (Afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700AD te Groningen). Dit kan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. In uw beroepschrift zet u:

 • -

  Uw naam, adres, datum en handtekening;

 • -

  De reden waarom u het niet met ons besluit eens bent;

 • -

  Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (vermeld verzenddatum van het besluit of stuur een kopie mee).

 

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. Meer informatie hierover kunt krijgen bij de griffie van de rechtbank of op www.rechtspraak.nl.

 

Vragen

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met dhr. K. Sluiter. U kunt de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze brief te vermelden.

 

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester