Z-23-118821 - Gemeente Stadskanaal - Verleend besluit Hogere grenswaarde geluid voor het opsplitsen van de bestaande bovenwoning naar twee appartementen, Handelsstraat 56 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 5 juni 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
andere beschikkingZ-23-118821 - Gemeente Stadskanaal - Verleend besluit Hogere grenswaarde geluid voor het opsplitsen van de bestaande bovenwoning naar twee appartementen, Handelsstraat 56 in Stadskanaal

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken ook bekend dat zij op 30 mei 2024 op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder (Wgh), alsmede op grond van artikel 110a lid 1 Wgh, ten behoeve van de beheersverordening “Stadskanaal Noord en Musselkanaal” vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 57 dB op de gevel hebben vastgesteld voor het perceel Handelsstraat 56 te Stadskanaal.

Wat is de aanleiding van het besluit hogere grenswaarde geluid?

De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een

weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer

geluidsbelasting toestaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dan

een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. Het plan is geprojecteerd

binnen de geluidzone van de Handelsstraat te Stadskanaal. Gebleken is dat de

geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde bovenwoningen hoger is dan de geldende

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om het plan mogelijk te maken is het vaststellen van een

hogere waarde geluid in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk.

Waar kunt u het besluit hogere waarde geluid inzien?

Het besluit hogere waarde geluid ligt vanaf 6 juni 2024 tot en met 17 juli 2024 op werkdagen digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl. Ook kunt u het plan in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen.

U wilt bezwaar maken?

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit aan de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  datum;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de reden van bezwaar.

Een bezwaarschrift ingediend per e-mail wordt niet in behandeling genomen.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.