Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2023-2025

Publicatiedatum:
vrijdag 31 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Wijzigingsbesluit Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2023-2025

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op het feit dat relatief veel huishoudens die een inkomen hebben tussen 120% en 140% bijstandsniveau thans ook in energiearmoede raken;

 

Gelet op het feit dat de toegekende SPUK-middelen bedoeld zijn om huishoudens die in energiearmoede verkeren te helpen;

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met lage inkomens gemeente Stadskanaal 2023-2025:

 

Onderdeel I

A

In artikel 1.1. wordt onder aanvrager verstaan: de in de gemeente Stadskanaal woonachtige natuurlijke persoon (eigenaar/bewoner) die in een koopwoning een

huishouden voert en die een inkomen heeft tot maximaal 140% bijstandsniveau.

 

B

In artikel 1.1 wordt onder begripsbepalingen “laag besteedbaar inkomen” het volgende verstaan:

vervallen

 

C

In artikel 2.1 “Wie kunnen aanvragen?” wordt onder b het volgende opgenomen:

met een laag besteedbaar inkomen, dat wil zeggen een inkomen dat niet hoger is dan 140% van de toepasselijke bijstandsnorm op het moment dat de aanvraag wordt ingediend, in de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025.

 

D

Artikel 4.3 citeertitel luidt als volgt:

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling energiebesparende maatregelen huishoudens met een inkomen tot maximaal 140% bijstandsniveau gemeente Stadskanaal 2023-2025.

 

E

In bijlage 1 energielijst worden de volgende isolatiewaarden opgenomen:

1. Dakisolatie (Rc ≥ 3,5 m2 K/W)

2. Vloerisolatie (Rc ≥ 3,5 m2 K/W)

3. Spouwmuurisolatie (Rc ≥ 1,1 m2 K/W)

4. Paneelisolatie (Rc ≥ 3,5 m2 K/W)

5. Isolatie massieve muur (Rc ≥ 3,5 m2 K/W)

6. Bodemisolatie (Rc ≥ 3,5 m2 K/W)

7. HR++-glas (Uglas ≤ 1,2 W/ m2)

8. Raamkozijn indien van toepassing of bij het plaatsen van triple glas

9. Zonnepanelen.

10. Witgoed (koelkast of wasmachine)

 

Onderdeel II

Dit besluit treedt in werking op 1-6-2024.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2024.

burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester