Inspraakverordening Stadskanaal 2010

Publicatiedatum:
maandag 27 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Inspraakverordening Stadskanaal 2010 (Z-24-129905/D/24/319420)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2024 nr. Z-24-129905/D/24/319420;

 

gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

 

gelet op de intrekking van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

gelet op de wens om deswege de Inspraakverordening Stadskanaal 2010 te actualiseren;

 

 

b e s l u i t :

Artikel I Wijziging artikel 3

Artikel 3 in de Inspraakverordening Stadskanaal 2010 als volgt te wijzigen:

 • a.

  de onderdelen g, j en k te laten vervallen;

 • b.

  onderdeel h te vernummeren naar g en de huidige tekst in zijn geheel te vervangen door de navolgende tekst:

 • “ten aanzien van omgevingsplanherzieningen op grond van artikel 16.30 van de Omgevingswet, tenzij het herzieningen betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben;’’;

 • c.

  onderdeel i te vernummeren naar h en de huidige tekst in zijn geheel te vervangen door de navolgende tekst:

 • “inzake de voorbereiding van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a Omgevingswet jo artikel 8.0a lid 2 Besluit kwaliteit leefomgeving, tenzij het besluiten betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben;’’;

 • d.

  in onderdeel i de navolgende tekst op te nemen:

 • “inzake de gedelegeerde gevallen waarbij het college delen van het omgevingsplan mag vaststellen (artikel 2.8 van de Omgevingswet), tenzij het besluiten betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben”.

 

artikel 3 komt dan als volgt te luiden:

"Geen inspraak wordt verleend:

 • a.

  ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

 • b.

  indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

 • c.

  indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

 • d.

  inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen, bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

 • e.

  indien de besluitvorming over of de uitvoering van een beleidsvoornemen naar het oordeel van het bestuursorgaan dermate spoedeisend is, dat inspraak niet kan worden afgewacht;

 • f.

  indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving;

 • g.

  ten aanzien van omgevingsplanherzieningen op grond van artikel 16.30 van de Omgevingswet, tenzij het herzieningen betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben;

 • h.

  inzake de voorbereiding van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit op grond van artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a Omgevingswet jo artikel 8.0a lid 2 Besluit kwaliteit leefomgeving , tenzij het besluiten betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben;

 • i.

  inzake de gedelegeerde gevallen waarbij het college delen van het omgevingsplan mag vaststellen (artikel 2.8 van de Omgevingswet), tenzij het besluiten betreffen die een grote ruimtelijke impact hebben.”.

 

 

Artikel II Inwerkingtreding

dat de wijziging in werking treedt op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 mei 2024.

De raad

Mevrouw W.J. Onrust

raadsgriffier