Aanwijzing toezichthouders Openbare orde en veiligheid gemeente Stadskanaal 2024

Publicatiedatum:
donderdag 23 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAanwijzing toezichthouders Openbare orde en veiligheid gemeente Stadskanaal 2024

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Stadskanaal, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

Gelet op:

artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht;

artikel 5.10, derde lid, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

artikel 4.2 Wet basisregistratie personen;

artikel 10, eerste lid, onder b Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

artikel 34, tweede lid, Wet op de kansspelen.

artikel 92 Woningwet;

artikel 41 eerste lid onder b Alcoholwet;

artikel 17 Leegstandwet;

artikel 18.6 Omgevingswet;

artikel 33, eerste lid, Huisvestingswet 2014;

artikel 6:2 Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2024;

artikel 18 Wet goed verhuurderschap;

artikel 61 Wet veiligheidsregio’s;

artikel 5:27 Algemene wet bestuursrecht in samenhang met artikel 13b Opiumwet;

 

Overwegende dat:

 

de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen die met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettig voorschrift zijn belast;

 

het uit oogpunt van een goed handhavingsbeleid noodzakelijk is gebruik te maken van deze bevoegdheid;

 

het van belang is om toezichthouders Openbare Orde & Veiligheid (OOV) aan te wijzen voor de uitoefening van toezichthoudende en handhavende werkzaamheden in openbare dienst, als toezichthouder;

 

het noodzakelijk is dat deze medewerkers OOV worden aangewezen als toezichthouder om bevoegd hun werkzaamheden uit te voeren tijdens controles.

 

b e s l u i t e n:

Artikel 1  

Als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht, alsmede de overige bovengenoemde wet- en regelgeving, belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de in dit besluit genoemde wet- en regelgeving worden aangewezen de beleidsmedewerkers Maatschappelijke Zaken/OOV.

 

Artikel 2  

De toezichthouders zijn bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen zijn vastgesteld of zullen worden vastgesteld, alsmede de voor de navolgende wetten en verordeningen in de plaats tredende wet- en regelgeving, voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert:

 

 • -

  Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (in geval van overgangsrecht);

 • -

  Wet basisregistratie personen;

 • -

  Wet basisregistratie adressen en gebouwen;

 • -

  Wet goed verhuurderschap

 • -

  Wet op de kansspelen;

 • -

  Woningwet (in geval van overgangsrecht);

 • -

  Alcoholwet;

 • -

  Leegstandwet;

 • -

  Omgevingswet en bijbehorende Algemene maatregelen van Bestuur;

 • -

  Huisvestingswet 2014;

 • -

  Wet veiligheidsregio’s

 • -

  Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2024;

 

Artikel 2 Binnentreden woning

De medewerkers werkzaam van de gemeente Stadskanaal met de functie beleidsmedewerkers Maatschappelijke Zaken/OOV zijn bevoegd om, met medeneming van de benodigde apparatuur, een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner, voor zover het toezicht op de naleving van een bij of krachtens de Omgevingswet en artikel 34 Huisvestingswet gesteld voorschrift dit vereist, gelet op de door dat voorschrift beschermde belangen.

 

Artikel 3 legitimatie

Aan de in artikel 2 genoemde toezichthouders wordt ten behoeve van het houden van toezicht op de naleving van onder artikel 2 genoemde wetten en/of regelingen een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Awb en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

2. Dit besluit kan worden aangehaald als het ‘Besluit aanwijzing toezichthouders Openbare Orde en Veiligheid Stadskanaal 2024.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 mei 2024.

Het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal,

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester

Aldus vastgesteld op 7 mei 2024.

Burgemeester,

de heer K. Sloots