Z-22-110702 – Gemeente Stadskanaal, vastgesteld Chw-bestemmingsplan Gemeente Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 15 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-110702 – Gemeente Stadskanaal, vastgesteld Chw-bestemmingsplan Gemeente Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de raad op 8 april 2024 het Chw-bestemmingsplan ‘Gemeente Stadskanaal’ heeft vastgesteld. Dit is gebeurd op grond van de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en de artikelen 7c en 7w van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Het plangebied is aangewezen als bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op grond van artikel 7c en 7w van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet. Het plangebied omvat het hele grondgebied van de gemeente Stadskanaal. Het IMRO-identificatienummer is: NL.IMRO.0037.CHW2207-vs01.

Wat is de aanleiding?

Aanleiding voor het bestemmingsplan is dat we de bestaande bestemmingsplannen actualiseren. We leggen de bestaande legale planologische situatie vast en nemen slechts beperkt nieuw beleid op in het plan. Alle verschillende bestemmingsplannen voegen we samen in één nieuw bestemmingsplan. We hebben daarbij als proef het plan volgens de eisen van de aanstaande Omgevingswet opgesteld. Dit is mogelijk omdat het bestemmingsplan is aangewezen als bestemmingsplan als bedoeld in de Crisis- en herstelwet.

Is er onderzoek gedaan naar de milieueffecten (MER)?

Door de inhoud en omvang van het vast te stellen omgevingsplan is het noodzakelijk dat een milieueffectrapport, kortweg MER, opgesteld wordt. Het is mogelijk dat het plan nadelige effecten op de natuur kan veroorzaken. Dit alles is onderzocht en verwoord in het milieueffectrapport (MER) dat onderdeel uitmaakt van de toelichting van het bestemmingsplan.

Wat zijn de zijn de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan?

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen komen ten eerste voort uit het verwerken van zienswijzen die over het ontwerp zijn ingediend. Ten tweede uit ambtshalve wijzigingen, zoals administratieve correcties of aanvullingen op de regels en verbeelding om het plan te verbeteren. Een overzicht van de wijzigingen is in de nota zienswijzen en in het overzicht met ambtshalve wijzigingen te vinden die in de toelichting van het vastgestelde plan zijn opgenomen.

Heeft de provincie een reactieve aanwijzing gegeven?

De provincie Groningen heeft geen aanleiding gezien een reactieve aanwijzing te geven.

Waar kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien?

Het vastgestelde Chw-bestemmingsplan ‘Gemeente Stadskanaal’ ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Het besluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 mei 2024 tot en met 26 juni 2024 voor iedereen digitaal ter inzage. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.CHW2207-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Ook kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op werkdagen digitaal inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen over het raadsbesluit?

Als u het niet eens bent met het raadsbesluit kunt u hiertegen tot en met 26 juni 2024 beroep indienen bij de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het kan tevens digitaal worden ingediend bij de Raad van State via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. De Crisis- en herstelwet is van toepassing op de procedure. Het indienen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet. Het plan is alleen nog niet onherroepelijk.

U wilt schorsende werking vragen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening over het bestemmingsplan in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de Raad van State via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan op.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer

0599 -631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.