Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit tijdelijke afzetting en aanwijzing drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Korte Hemenweg Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 15 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit tijdelijke afzetting en aanwijzing drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Korte Hemenweg Stadskanaal

Kenmerk: Z-24-134734.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing van de verkeerstekens E2 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachten een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 2, lid 1 onder a en b van de WVW 1994 ingevolge de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het bepaalde in het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 en 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 onder meer is gemandateerd aan de manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, mandaat 34);

overwegende, dat:

 • -

  netbeheerder Enexis voornemens is een reconstructie van de middenspanningsruimte nabij Korte Hemenweg 6 in Stadskanaal uit te voeren tussen 27 mei 2024 en 7 juni 2024;

 • -

  om de stroomvoorziening te kunnen garanderen zal er een noodstroomaggregaat op een vrachtauto geplaatst moeten worden in de Korte Hemenweg;

 • -

  Enexis voor de uitvoering van de werkzaamheden ruimte nodig heeft om de materialen en onderhoudswerkzaamheden ongehinderd te kunnen uitvoeren;

 • -

  een tijdelijke afsluiting van de locatie, zoals vervat op Figuur 1 “Situatietekening tijdelijke situatie Korte Hemenweg Stadskanaal”, Enexis de ruimte biedt om deze werkzaamheden uit te voeren;

 • -

  de locatie doorgaans functioneert als parkeerruimte, waarvan een aantal parkeerplaatsen zijn aangewezen als algemene gehandicaptenparkeerplaatsen, aangeduid met het bord E06 van het RVV 1990;

 • -

  het onwenselijk is dat bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart geen gebruik kunnen maken van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen rond het centrum van Stadskanaal;

 • -

  het tijdelijk aanwijzen van drie alternatieve locaties voor de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de originele locatie een oplossing biedt voor de afgezette parkeerplaatsen;

 • -

  de tijdelijk aangewezen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen van kracht zullen zijn gedurende de werkzaamheden van Enexis in de Korte Hemenweg worden uitgevoerd;

 • -

  de afzetting van de parkeerplaatsen op de Korte Hemenweg geen verhindering veroorzaakt voor het doorgaande verkeer tussen de Menistenlaan en Europalaan;

 • -

  de Korte Hemenweg in het beheer en eigendom van de gemeente Stadskanaal is;

 • -

  de bovengenoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de bruikbaarheid van de weg te kunnen waarborgen en om door de werkzaamheden veroorzaakte overlast en hinder te voorkomen;

 • -

  voor de uitvoering van deze maatregelen een verkeersbesluit dient te worden genomen;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van de politie, en dat deze heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met de tijdelijke maatregel;

 

Figuur 1: Situatietekening tijdelijke situatie Korte Hemenweg Stadskanaal

 

b e s l u i t e n :

 • 1.

  Tot het tijdelijk afsluiten van de parkeerplaatsen aan de Korte Hemenweg te Stadskanaal zoals in rood aangeduid op figuur 1 “situatietekening tijdelijke situatie Korte Hemenweg Stadskanaal”;

 • 2.

  tot het tijdelijk aanwijzen van drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen door het plaatsen van de borden E06 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) zoals in blauw aangeduid op figuur 1 “situatietekening tijdelijke situatie Korte Hemenweg Stadskanaal”.

Dit besluit treedt in werking op 27 mei 2024 en vervalt op 7 juni 2024, of nadat Enexis vroegtijdig de afzetting ten behoeve van de werkzaamheden opheft.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Stadskanaal, 2 mei 2024

namens burgemeester en wethouders,

Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer