Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats en twee parkeerplaatsen ten behoeve van opladen elektrische gemeentevoertuigen nabij Raadhuisplein 1 te Stadskanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 10 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats en twee parkeerplaatsen ten behoeve van opladen elektrische gemeentevoertuigen nabij Raadhuisplein 1 te Stadskanaal

Kenmerk: Z-24-128914.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 en gelet op het bepaalde in het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 en 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 onder meer is gemandateerd aan de manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, mandaat 34);

overwegende, dat:

 • In onderstaand besluit de verkeersborden zullen worden benoemd en aangebracht als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), onverminderd de toepasselijke uitvoeringsvoorschriften van het besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer;

 • het weggedeelte in beheer is bij de gemeente Stadskanaal;

 • de locatie nabij Raadhuisplein 1 is gelegen binnen de bebouwde kom van Stadskanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaat voor het openbaar verkeer;

 • de gemeente Stadskanaal de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladen van elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;

 • de laadpaal gelijktijdig twee elektrische voertuigen kan opladen en er daarom bij iedere laadpaal twee parkeerplaatsen gereserveerd dienen te worden uitsluitend ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met het voorgenomen besluit;

 

Verbeelding ‘parkeerplaatsen nabij Raadhuisplein 1 te Stadskanaal’

 

 

b e s l u i t e n :

 • 1.

  Tot het aanwijzen van een parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van het bord E6 (RVV 1990) met onderbord "alleen voor bezoekers gemeentehuis max. 1 uur" met een maximale parkeerduur van 1 uur, zoals vervat in de verbeelding 'parkeerplaatsen nabij Raadhuisplein 1';

 • 2.

  tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van gemeentelijke voertuigen, door het plaatsen van het bord E8c (RVV 1990), met onderbord 'oplaadpunt alleen voor gemeentelijke voertuigen' zoals vervat in de verbeelding 'parkeerplaatsen nabij Raadhuisplein 1'.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt op verzoek ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Stadskanaal, 29 april 2024

namens burgemeester en wethouders,

Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer