Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Gen. Maczekplein te Stadskanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 10 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting Gen. Maczekplein te Stadskanaal

Kenmerk: Z-24-134733.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing van de verkeerstekens E2 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachten een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 2, lid 1 onder a en b van de WVW 1994 ingevolge de krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het bepaalde in het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019, waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten als bedoeld in artikel 15 en 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 onder meer is gemandateerd aan de manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en de beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, mandaat 34);

overwegende, dat:

 • -

  in de openbare ruimte tussen 4 juni 2024 en 7 juni 2024 de avondvierdaagse plaatsvindt in Stadskanaal;

 • -

  de start- en eindlocatie van het evenement is gesitueerd op het Gen. Maczekplein in Stadskanaal;

 • -

  het plein doorgaans de functie van parkeren heeft;

 • -

  het niet wenselijk is dat (jonge) wandelaars zich mengen tussen autoverkeer;

 • -

  het niet wenselijk is dat geparkeerde voertuigen de evenementlocatie hinderen;

 • -

  een tijdelijke afsluiting voor autoverkeer hiervoor een oplossing biedt;

 • -

  dit alleen van kracht zal zijn op 4 juni 2024 tot en met 7 juni 2024, waarna de evenementenlocatie wordt opgeheven;

 • -

  om ervoor te zorgen dat er geen voertuigen het evenemententerrein verhinderen zal een gedeelte van het Gen. Maczekplein met dranghekken worden afgezet;

 • -

  de afzetting geen verhindering voor het doorgaande verkeer tussen de Europalaan en het Gandhiplein veroorzaakt;

 • -

  parkeren gedurende deze afzetting kan plaatsvinden op het Gandhiplein, Beneluxplein, de Oude Markt, het Geert Teisplein en het Lilienthalplein te Stadskanaal;

 • -

  alle genoemde straten, wegen en pleinen in het beheer van de gemeente Stadskanaal zijn;

 • -

  de bovengenoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid voor voetgangers op de weg te verzekeren, om de bruikbaarheid van de weg te kunnen waarborgen en om de door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder te voorkomen;

 • -

  voor de uitvoering van deze maatregelen een verkeersbesluit dient te worden genomen;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de korpschef van de politie, en dat deze heeft aangegeven zich te kunnen verenigen met de tijdelijke maatregel;

 

b e s l u i t e n :

 • 1.

  Tot het tijdelijk gedeeltelijk afsluiten van het Gen. Maczekplein in Stadskanaal voor autoverkeer van 4 juni 2024 tot en met 7 juni 2024, door het plaatsen van dranghekken met daarop het bord C01 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV), zoals vervat in figuur 1: 'Tijdelijke afsluiting Gen. Maczekplein Stadskanaal'.

 

Figuur 1: situatietekening ‘tijdelijke afsluiting Gen. Maczekplein Stadskanaal’

 

Dit besluit treedt in werking op 4 juni 2024 en vervalt op 7 juni 2024 nadat de evenementenlocatie is opgeheven.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt op verzoek ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Stadskanaal, 1 mei 2024

namens burgemeester en wethouders,

Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer