Z-22-096578 - Gemeente Stadskanaal Besluit hogere grenswaarde geluid bestemmingsplan, “Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A” in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 8 mei 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsmeldingZ-22-096578 - Gemeente Stadskanaal Besluit hogere grenswaarde geluid bestemmingsplan, “Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A” in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend op 4 april 2024 op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder (Wgh), alsmede op grond van artikel 110c lid 1 Wgh, ten behoeve van het bestemmingsplan “Stadskanaal Noord, Unikenkade 1 en 1A” vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 54 dB op de gevel hebben vastgesteld.

Wat is de aanleiding?

De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluidsbelasting toestaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dan en apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. Het plan is geprojecteerd binnen de bebouwde kom van de Gemeente Stadskanaal. Gebleken is dat de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woning Unikenkade 1A hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om het plan mogelijk te maken is het vaststellen van een hogere waarde geluid in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk

Waar kunt u het besluit inzien?

Op dit moment ligt ligt het besluit nog niet ter inzage en is er nog geen beroep mogelijk. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.De rechtsbescherming loopt, conform art. 3:11 Algemene wet bestuursrecht en art. 145 Wet geluidhinder, parallel met de bestemmingsplanprocedure. Het moment waarop de beroepstermijn tegen het besluit hogere waarden voor geluid aanvangt, valt samen met de bekendmaking van de vaststelling van het bovengenoemde bestemmingsplan. Wij maken dit bekend door een aparte publicatie.

U wilt nadere informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer van de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.