Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
dinsdag 23 april 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Stadskanaal 2022 (Z-24-130019/D/24/317319)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op de artikelen 44 en 66 van de Gemeentewet, het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers;

 

b e s l u i t e n :

 

de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Stadskanaal 2022 als volgt te wijzigen:

Artikel I Wijziging artikel 3 Informatie- en communicatievoorzieningen

in artikel 3, tweede lid wordt een zin toegevoegd luidende:

”Overname van de informatie- en communicatievoorzieningen na schoning is mogelijk tegen vergoeding van de resterende waarde van de voorzieningen in het economisch verkeer.”,

het artikellid komt dan als volgt te luiden:

“De burgemeester of de wethouder levert na beëindiging van zijn functie de ter beschikking gestelde informatie- en communicatievoorzieningen in bij de gemeente. Overname van de informatie- en communicatievoorzieningen na schoning is mogelijk tegen vergoeding van de resterende waarde van de voorzieningen in het economisch verkeer.”;

 

Artikel II Wijziging artikel 5 Betaling en declaratie van onkosten

in artikel 5, tweede lid wordt een zin toegevoegd luidende:

“Het vereiste om bewijsstukken te overleggen geldt niet wanneer de vergoeding een forfaitair bedrag betreft.”,

het artikellid komt dan als volgt te luiden:

“Een aanvraag om een vergoeding van de onkosten als bedoeld in dit artikel gaat vergezeld van een declaratieformulier en bewijsstukken. Het vereiste om bewijsstukken te overleggen geldt niet wanneer de vergoeding een forfaitair bedrag betreft.”;

 

Artikel III Inwerkingtreding

dit besluit treedt in werking de dag volgende op die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 april 2024.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester