Z-22-110711 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor ‘Stadskanaal Kern, Sportparkplaan 1A’ in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 3 april 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-110711 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor ‘Stadskanaal Kern, Sportparkplaan 1A’ in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 28 maart 2024 een omgevingsvergunning is verleend en dat het besluit met de bijbehorende stukken voor zes weken voor een ieder digitaal ter inzage worden gelegd. Het plangebied omvat het perceel kadastraal bekend Onstwedde, sectie B, nummer 13415 (ged.), lokaal bekend Sportparkplaan 1A in Stadskanaal.Het IMRO-identificatienummer is: NL.IMRO.0037.OV2221-vs01

Welke activiteiten zijn aangevraagd?

De volgende activiteiten zijn aangevraagd:

 • 1.

  het bouwen van een bouwwerk;

 • 2.

  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met regels ruimtelijke ordening

Wat is de aanleiding?

Aanleiding is het realiseren van een nieuwe kantine met kleedkamers voor de sportclub

Tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage lag, zijn geen zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit wijkt dan ook niet van het ontwerpbesluit.

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 april 2024 tot en met 15 mei 2024 voor een ieder digitaal ter inzage. U kunt het besluit met de bijbehorende stukken in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.OV2221-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Ook kunt u het besluit met de bijbehorende stukken op werkdagen digitaal inzien in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen?

Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • 1.

  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;

 • 2.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • 3.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikking over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.