Z-22-098060 – Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan ‘Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beumeesweg 30A en 30C’, en vastgesteld besluit hogere waarde geluid ‘Beumeesweg 30A en 30C’ te Alteveer

Publicatiedatum:
donderdag 28 maart 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-098060 – Gemeente Stadskanaal – vastgesteld bestemmingsplan ‘Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beumeesweg 30A en 30C’, en vastgesteld besluit hogere waarde geluid ‘Beumeesweg 30A en 30C’ te Alteveer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening, in haar vergadering van 11 maart 2024 het bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beumeesweg 30A en 30C” heeft vastgesteld en dat het bestemmingsplan gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied omvat Beumeesweg 30A en 30C in Alteveer. Het IMRO-identificatienummer is: NL.IMRO.0037.BP2204-vs01.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maken ook bekend dat zij op 10 januari 2024 op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet geluidhinder (Wgh), alsmede op grond van artikel 110a lid 1 Wgh, ten behoeve van het bestemmingsplan “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Beumeesweg 30A en 30C” vanwege wegverkeerslawaai, een hogere grenswaarde geluid van 56 dB op de gevel hebben vastgesteld.

Wat is de aanleiding voor het bestemmingsplan?

De directe aanleiding is het omzetten van een bestemming dienstverlening naar een bestemming wonen voor twee wooneenheden.

Wat is de aanleiding van het besluit hogere grenswaarde geluid?

De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij woningen mag zijn door het verkeer op een weg, spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluidsbelasting toestaan. Het college van burgemeester en wethouders neemt daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. Het plan is geprojecteerd binnen de geluidzone van de Beumeesweg. Gebleken is dat de geluidbelasting op de gevel van de geprojecteerde woning hoger is dan de geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Om het plan mogelijk te maken is het vaststellen van een hogere waarde geluid in de zin van de Wet geluidhinder (Wgh) noodzakelijk.

Waar kunt u het vastgestelde bestemmingsplan en besluit hogere waarde geluid inzien?

Het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 maart 2024 tot en met 9 mei 2024 voor een ieder ter digitaal inzage. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende bestanden en het besluit hogere waarde geluid in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2204-vs01) en op www.stadskanaal.nl/Bekendmakingen. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het besluit hoger grenswaarde geluid op werkdagen digitaal ter inzage zien in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen over het raadsbesluit en het besluit hogere waarde geluid?

Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening over het bestemmingsplan in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.