Reglement Marktcommissie gemeente Stadskanaal 2024

Publicatiedatum:
maandag 11 maart 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelReglement Marktcommissie gemeente Stadskanaal 2024

 

Het college van Burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 24 en 25 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022;

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  Vast te stellen het “Reglement Marktcommissie gemeente Stadskanaal 2024”.

Artikel 1. Marktcommissie

Door het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal is voor de warenmarkten in de gemeente Stadskanaal een commissie ingesteld voor marktaangelegenheden. Deze commissie wordt aangeduid als Marktcommissie.

Artikel 2. Doel van de marktcommissie

 • 1.

  De Marktcommissie heeft als doel burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven over:

  • a.

   de algemene gang van zaken rondom de markt;

  • b.

   het beoordelen van de aanvragen voor vaste-standplaatsvergunningen;

  • c.

   het gezamenlijk organiseren van voorzieningen die de markt aangaan.

Artikel 3. Samenstelling van de marktcommissie

 • 1.

  De Marktcommissie bestaat uit zeven leden. De leden bestaan uit vijf vertegenwoordigers van de houders van een vergunning voor een vast standplaats op de warenmarkt, de marktmeester en de portefeuillehoudend ambtenaar van de gemeente Stadskanaal;

 • 2.

  de vertegenwoordigers van de houders van een vaste-standplaatsvergunning worden door het college benoemd;

 • 3.

  het college stelt een vertegenwoordiger van de gemeente Stadskanaal beschikbaar ten behoeve van:

  • a.

   het contact tussen de commissie en het college;

  • b.

   de planning, agendering en verslaglegging van de vergaderingen;

  • c.

   de vertegenwoordiger van de gemeente Stadskanaal biedt de notulen van de vergaderingen ter kennisgeving aan de portefeuille houdend ambtenaar van de warenmarkt aan;

  • d.

   deze vertegenwoordiger is niet stemgerechtigd binnen de commissie.

 • 4.

  de marktmeester en portefeuillehoudend ambtenaar van de gemeente Stadskanaal hebben binnen de Marktcommissie een adviserende rol;

 • 5.

  de leden van de commissie wijzen uit hun midden een voorzitter aan;

 • 6.

  de leden van de commissie wijzen uit hun midden een secretaris aan;

 • 7.

  de secretaris vervult tevens de rol van plaatsvervangend voorzitter;

 • 8.

  leden van de Marktcommissie kunnen adviseur(s) voor de vergadering uitnodigen deel te nemen.

Artikel 4. Benoeming, ontslag en herkiesbaarheid

 • 1.

  De leden van de Marktcommissie, als bedoeld in artikel 3, lid 2, worden telkens voor de tijd van ten hoogte vier jaren benoemd;

 • 2.

  vergunninghouders van een vaste standplaats op de markt kunnen zich hiertoe kandidaat stellen;

 • 3.

  de Marktcommissieleden kunnen tussentijds ontslag nemen. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Het reserve lid, dat de meeste stemmen tijdens de verkiezing heeft behaald, vervult de vacature;

 • 4.

  indien een Marktcommissielid zijn hoedanigheid van vaste vergunninghouder verliest, eindigt ook het lidmaatschap;

 • 5.

  de gekozen Marktcommissieleden kunnen zich, na de in lid 1 genoemde periode, opnieuw herkiesbaar stellen en vervolgens benoemd worden.

Artikel 5. Taak en werkwijze

 • 1.

  De Marktcommissie adviseert het college conform het gestelde in artikel 2;

 • 2.

  de Marktcommissie vergadert minimaal twee keer per jaar en indien de voorzitter dit nodig acht of indien tenminste twee leden van de Marktcommissie dit schriftelijk, met opgave van redenen, verzoekt;

 • 3.

  een vergadering vindt doorgang indien ten minste drie leden aanwezig zijn, onder wie de voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter. Wanneer het vereiste aantal leden niet aanwezig is, belegt de voorzitter binnen een week een nieuwe vergadering en stelt de leden daarvan terstond schriftelijk in kennis;

 • 4.

  elk lid is gerechtigd onderwerpen op de agenda te laten plaatsen mits die 10 dagen voor de vergadering bij de voorzitter zijn ingeleverd;

 • 5.

  de vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter vertrouwelijkheid nodig acht.

Artikel 6. Advisering

 • 1.

  Advisering van de Marktcommissie geschiedt bij meerderheid van stemmen;

 • 2.

  een stemming is alleen geldig als meer dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden een stem uitgebracht heeft;

 • 3.

  bij afwezigheid kan een lid haar stem schriftelijk aan de voorzitter uitbrengen;

 • 4.

  een lid van de Marktcommissie neemt niet deel aan de stemming over een aangelegenheid die hem rechtstreeks of persoonlijk aangaat.

Artikel 7. Notulen

 • 1.

  Het lid, als bedoeld in artikel 3, lid 3, zorgt voor de notulen van de Marktcommissievergadering;

 • 2.

  het lid, als bedoeld in artikel 3, lid 3, zorgt voor de verdere verspreiding van de notulen aan de vaste standplaatshouders.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking;

 • 2.

  dit reglement wordt aangehaald als “Reglement marktcommissie Gemeente Stadskanaal 2024”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stadskanaal , datum 13 februari 2024

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretatris burgemeester