Instellingsbesluit Marktadviescommissie gemeente Stadskanaal 2024

Publicatiedatum:
maandag 11 maart 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingInstellingsbesluit Marktadviescommissie gemeente Stadskanaal 2024

Kenmerk: Z-23-121368.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STADSKANAAL;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022;

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  vast te stellen het navolgende ‘Instellingsbesluit Marktadviescommissie gemeente Stadskanaal 2024’.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de Marktadviescommissie, zoals genoemd in Artikel 25 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal;

 • c.

  de markt: de warenmarkten van de gemeente Stadskanaal;

 • d.

  de marktmeester: degene die door het college is benoemd met het coördineren van de markt, als aanspreekpunt voor de houder van marktvergunningen (en de daarvoor gegadigden) fungeert en toeziet op de naleving van het bepaalde in de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022;

 • e.

  de Verordening: de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1.

  De Marktadviescommissie is belast met het geven van advies aan het college aangaande:

  • a.

   de beoordeling van aanvragen van vaste-standplaatsvergunningen, conform artikel 12 van de Verordening;

  • b.

   de beoordeling van verzoeken tot overschrijving van vaste-standplaatsvergunningen, conform artikel 13 van de Verordening.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming, ontslag

 • 1.

  De commissie bestaat uit de portefeuillehoudende ambtenaar voor marktzaken, een secretaris, twee leden van de Marktcommissie die beschikken over een vaste-standplaatsvergunning en de marktmeester;

 • 2.

  de twee leden van de Marktcommissie die beschikken over een vaste-standplaatsvergunning worden door het college benoemd;

 • 3.

  deze commissieleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Na afloop van de zittingstermijn zijn de leden herkiesbaar;

 • 4.

  de portefeuillehoudende ambtenaar voor marktzaken vervult ook de rol van voorzitter binnen de commissie;

 • 5.

  de rol van secretaris wordt vervult door een medewerker van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal;

 • 6.

  in uitzonderlijke gevallen kan een lid van de Marktadviescommissie bij de voorzitter verzoeken zich tijdelijk te laten vervangen door derden, met dien verstande dat deze plaatsvervanger de goedkeuring verdient van de overige leden;

 • 7.

  de commissieleden kunnen ontslag schriftelijk indienen bij de voorzitter;

 • 8.

  de voorzitter zal zo snel mogelijk in een vacature te voorzien.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2024

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester