Instellingsbesluit Marktcommissie gemeente Stadskanaal

Publicatiedatum:
maandag 11 maart 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingInstellingsbesluit Marktcommissie gemeente Stadskanaal

Kenmerk: Z-23-121368.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN STADSKANAAL;

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 24 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022;

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  vast te stellen het navolgende ‘Instellingsbesluit Marktcommissie gemeente Stadskanaal’.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de Marktcommissie, zoals genoemd in Artikel 24 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal;

 • c.

  de markt: de warenmarkten in de gemeente Stadskanaal;

 • d.

  de marktmeester: degene die door het college is benoemd met het coördineren van de markt, als aanspreekpunt voor de houder van marktvergunningen (en de daarvoor gegadigden) fungeert en toeziet op de naleving van het bepaalde in de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022;

 • e.

  de Verordening: de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1.

  De Marktcommissie is belast met het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college en de marktmeester over:

  • a.

   de algemene gang van zaken rondom de markt.

  • b.

   het beoordelen van de aanvragen voor vaste-standplaatsvergunningen

  • c.

   het gezamenlijk organiseren van voorzieningen die de markt aangaan.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming, ontslag

 • 1.

  De commissie bestaat uit zeven leden. De commissie bestaat uit:

  • a.

   Vijf vertegenwoordigers van de houders van een vergunning voor een vaste plaats op de markt;

  • b.

   de marktmeester van de gemeente Stadskanaal;

  • c.

   de portefeuillehoudend ambtenaar voor marktzaken van de gemeente Stadskanaal.

 • 2.

  de vertegenwoordigers van de houders van een vergunning voor een vaste plaats op de warenmarkten worden door het college benoemd;

 • 3.

  de vertegenwoordigers van de houders van een vergunning voor een vaste plaats op de warenmarkten wijzen uit hun midden een voorzitter aan;

 • 4.

  de gemeente Stadskanaal stelt een vertegenwoordiger van de gemeente Stadskanaal beschikbaar ten behoeve van het contact tussen de commissie en het college, planning en agenderen van de vergaderingen en het notuleren van de vergaderingen van de commissie. Deze vertegenwoordiger is niet stemgerechtigd binnen de commissie;

 • 5.

  vergunninghouders van een vaste standplaats op de markt kunnen zich kandidaat stellen, indien er een openstaande vacature is;

 • 6.

  de leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 Huishoudelijk Reglement

 • 1.

  De commissie stelt samen met het college een Huishoudelijk Reglement vast waarin de taakstelling van de Marktcommissie nader wordt uitgewerkt.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 13 februari 2024

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester