Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2024

Publicatiedatum:
maandag 18 maart 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2024

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2024 nr. Z-23-126264/D/23/308494;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2024

 

Artikel 1 Kwijtschelding

Deze verordening is van toepassing op de mogelijkheid tot kwijtschelding bij de invordering van belasting in de zin van :

 • a.

  onroerendezaakbelastingen

 • b.

  afvalstoffenheffing

 • c.

  rioolheffing

 • d.

  leges Nederlandse Identiteitskaart, paspoort en rijbewijs

 

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

 • 1.

  bij de invordering van afvalstoffenheffing wordt geen kwijtschelding verleend van de belasting die verschuldigd is voor het aantal aanbiedingen in een kalenderjaar;

  • a.

   van een minicontainer, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval boven het aantal 5;

  • b.

   van een minicontainer, bestemd voor de overige huishoudelijke afvalstoffen, boven het aantal van 8;

  • c.

   voor inworp in een ondergrondse container (trommel 70 liter), boven het aantal van 31.

 • 2.

  Voor de belasting, als bedoeld in hoofdstuk 1.2 de onderdelen 1.2.2. tot en met 1.2.6 van de tarieventabel behorende bij de vigerende Verordening afvalstoffenheffing, wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 3.

  Kwijtschelding van leges uit de tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening is alleen mogelijk voor de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen.

 

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1.

  Bij het berekenen van het bedrag van de kwijtschelding (OZB-woning eigenaar, rioolheffing en afvalstoffenheffing) wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100%.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

 

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

 

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  Maximaal € 2.000,00 voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot;

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

 

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1,2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Er kan alleen kwijtschelding worden aangevraagd voor het privégedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt één dag na bekendmaking in werking en werkt terug naar 1 januari 2024, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2023 en het Kwijtscheldingsbesluit Stadskanaal 2013.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Stadskanaal 2024.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 maart 2024.

De raad

mevrouw W.J. Onrust

raadsgriffier