Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Publicatiedatum:
vrijdag 9 februari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Legesverordening Stadskanaal 2024 (Z-23-126002/D/24/314112)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 januari 2024, nr. Z-23-126002/314112;

 

b e s l u i t :

 

 

onderdeel A

het tarief in onderdeel 4.2.1.1 van ‘hoofdstuk 4 verstrekking uit de gemeentelijke basisregistratie personen’ in de Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Stadskanaal 2024’, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2023, Z-23-126002/D/23/308334 te wijzigen, zodat dit onderdeel als volgt komt te luiden:

 

“4.2.1.1 indien deze gegevens door de aanvrager worden afgehaald, per verstrekking

12,20”

 

onderdeel B

de tarieven in paragraaf ‘rijbewijzen’ en de daarin genoemde tarieven in de Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Stadskanaal 2024’, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2023, Z-23-126002/D/23/308334 te wijzigen, zodat deze paragraaf als volgt komt te luiden:

 

“5.2.1.1 afgeven van, vernieuwen van of omwisselen van een rijbewijs

51,00

 

 

5.2.1.2 afgeven van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschikt-

2,35

heid tot het besturen van motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist

 

 

 

5.2.1.3 Het tarief, genoemd in onderdeel 5.2.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

39,65"

 

onderdeel C

artikel 2.6 en de daarin genoemde tarieven in de Tarieventabel, behorende bij de ‘Legesverordening Stadskanaal 2024’, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2023, Z-23-126002/D/23/308334 te wijzigen, zodat dit artikel als volgt komt te luiden:

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, jo. artikel 22.26 van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1. voor een bouwactiviteit die in overeenstemming is met de in het omgevingsplan gestelde regels over het bouwen (binnenplanse omgevingsplanactiviteit):

 

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

157,44

vermeerderd met:

2,97%

van de bouwkosten;

 

 

 

indien de bouwkosten € 200.000,00 of meer bedragen

8.559,98

vermeerderd met:

3,20%

van de bouwkosten boven de € 200.000,00.

 

 

 

2. als moet worden beoordeeld of de bouwactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid

 

of het voldoen aan een uitwerkingsplicht (binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht), vermeerderd met:

268,44

 

 

3. voor een bouwactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten

 

en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

2.284,61

 

 

4. als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding

 

zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, vermeerderd met:

64,02

 

 

5. als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, vermeerderd met:

128,02”

 

Onderdeel D

dat de wijzigingen genoemd onder A, B en C treden in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 februari 2024.

De raad

de heer H.R. Kastermans

plv. raadsgriffier