Mandaatbesluit subsidieregeling lokale aanpak isolatie Stadskanaal 2024-2026

Publicatiedatum:
donderdag 18 januari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluitMandaatbesluit subsidieregeling lokale aanpak isolatie Stadskanaal 2024-2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op:

 • de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

 • de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder afdeling 10.1.1 inzake mandaatverlening;

 • het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 29 september inzake de aanvraag en aanpak Nationaal Isolatieprogramma;

 

besluiten het Mandaatbesluit subsidieregeling lokale aanpak isolatie Stadskanaal 2024-2026 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

 • b.

  Uitvoerend gezag: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt.

 • c.

  Regeling: subsidieregeling lokale aanpak isolatie Stadskanaal 2024-2026

 • d.

  Mede-uitvoerder: Regionaal Energieloket Projecten BV.

 

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging

1. Het college verleent aan uitvoerend gezag mandaat voor het uitvoeren van de regeling en het nemen van de daarop gebaseerde primaire beslissingen, machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen voor de uitvoering van de regeling en volmacht voor overige rechtshandelingen in dit kader. Het college verleent aan de mede-uitvoerder mandaat voor het uitvoeren van het bepaalde in artikel 3.3 van de regeling en het nemen van de daarop gebaseerde primaire beslissingen, machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen voor de uitvoering van de regeling en volmacht voor overige rechtshandelingen in dit kader.

2. Onder het hiervoor benoemde mandaat wordt níet begrepen een machtiging voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften en of het voeren van verweer tegen rechtshandelingen gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2 lid 1, waaronder tevens valt het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

3. Onder het hiervoor benoemde mandaat wordt níet begrepen een besluiten genomen met toepassing van de hardheidsclausule als genoemd in artikel 4.1 van de regeling.

 

Artikel 3 Ondermandaat

1. Het uitvoerend gezag kan voor de verleende bevoegdheden schriftelijk ondermandaat of machtiging verlenen aan de medewerkers van de gemeente Oldambt. De mede-uitvoerder kan voor de verleende bevoegdheden schriftelijk ondermandaat of machtiging verlenen aan zijn medewerkers.

2. Het college wordt onverwijld op de hoogte gesteld van verleende ondermandaten.

 

Artikel 4 Uitoefening bevoegdheden

1. Uitoefening van de verleende bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 en 3 van dit besluit vindt plaats binnen:

a. het wettelijke kader; en voor zover het betreft Regionaal Energieloket Projecten BV (REL) in de overeenkomst d.d. 07-09-2023 tussen REL en gemeente Oldambt neergelegde afspraken;

b. het beleid en de regelgeving van gemeente Stadskanaal;

2. In gevallen van twijfel over toepassing van de in lid 1 genoemde kaders, overlegt het college met het uitvoerend gezag dan wel met mede-uitvoerder.

 

Artikel 5 Wijze van ondertekening bij mandaat

 

1. Bij een in mandaat genomen besluit vindt ondertekening als volgt plaats:

'Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal namens deze:

 

(handtekening)

 

(naam functionaris)

 

(functie)’

2. Onder een handtekening in de zin van dit besluit wordt mede verstaan een bevoegdelijk geplaatste digitale kopie van de handtekening van de mandaathouder.

3. Indien een uitgaande brief of een besluit niet van een handtekening wordt voorzien‚ wordt onder de ondertekening het volgende onderschrift geplaatst: ‘Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend'.

 

Artikel 6 lnwerkingtreding en citeertitel

1. Dit mandaatbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit subsidieregeling lokale aanpak isolatie Stadskanaal 2024-2026.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2024.

Het college van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester