Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Stadskanaal 2024

Publicatiedatum:
donderdag 11 januari 2024
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Stadskanaal 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering, gericht op recycling en materiaalhergebruik van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling kunnen worden aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022;

 

gelet op de artikelen 3 tot en met 5, 7 tot en met 10 en artikel 16a van de Afvalstoffenverordening Stadskanaal 2022;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen: het Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Stadskanaal 2024.

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • -

  afvalpas: een toegangspas voor het aanbieden van huishoudelijk afval aan de ondergrondse container op perceelniveau.

 • -

  mijn Afvalwijzer: een app en website met overzicht waarop per jaar per perceel wordt verstrekt en waarop de inzamelvoorziening, inzameldagen, inzameltijden en inzamellocaties zijn aangegeven voor de inzameling van huishoudelijk afval;

 • -

  afvalkalender: jaaroverzicht conform artikel 9 van de verordening met alle inzameldagen dat per jaar digitaal (op de website) in een printbare versie wordt gepubliceerd;

 • -

  inzameldienst: de krachtens artikel 3 lid 1 van de Verordening aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • -

  andere inzamelaars: de krachtens artikel 4 lid 1 sub a Afvalstoffenverordening Stadskanaal aangewezen personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

 • -

  gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10:21 en 10:22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijk afval geldt;

 • -

  inzamelmiddelen: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, huisvuilcontainer of (GFT) emmer, ten behoeve van een huishouden;

 • -

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) inzamelmiddel,

  • i.

   bijvoorbeeld een (bovengrondse of ondergrondse) verzamelcontainer, een collectieve

  • ii.

   containerruimte (inpandig dan wel op eigen perceel) ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • -

  ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;

 • -

  fijn huishoudelijk restafval: dat wordt aangeboden in een huisvuil container of dat door particulieren wordt gebracht naar een ondergrondse huisvuilcontainer;

 • -

  grof huishoudelijk afval: Huishoudelijk afvalstoffen die zo afwijken naar aard, samenstelling of omvang (volume of afmetingen) dat deze apart aan een inzameldienst of een verwerker van afvalstoffen wordt aangeboden en dat overblijft nadat afzonderlijke deelstromen (grof tuinafval, meubels, particulier verbouwingsafval, matrassen, etc.) gescheiden zijn gehouden en gescheiden worden ingezameld/afgevoerd. Dit omvat ook de restfractie of fractie 'overig' op het afvalbrengstation, alsook partijen gemengd grof afval die als zodanig worden aangeboden of bij de inzameling ontstaan (denk aan route-inzameling, het gebruik van (kraak)perswagens, etc.).;

 • -

  inzamelplaats: de brengvoorziening, als bedoeld in artikel 5 van de verordening, voor huishoudelijk afval waar de inwoner zelf de aan te bieden afvalstoffen gescheiden in de daarvoor bestemde middelen dient te deponeren;

 • -

  AEEA: Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparaten;

 • -

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022;

 • -

  wegen: wegen als bedoeld in artikel 1 eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

 

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst

Als inzameldienst krachtens artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen:

Prezero Nederland, waarvan hoofdkantoor is gevestigd te Arnhem, voor de inzameling van bio-, PMD- en fijn huishoudelijk restafval aan huis d.m.v. huisvuilcontainers voor bio- en restafval, PMD zakken & ondergrondse restafval containers.

 

Artikel 3. Aanwijzen andere inzamelaars

Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 4 van de verordening inzamelaars aanwijzen en aanvullende regels opstellen. Deze inzamelaars kunnen één of meerdere stromen van de huishoudelijke afvalstoffen inzamelen. Burgemeester en wethouders hebben de volgende inzamelaars (per afvalstroom) aangewezen:

 • -

  papier en karton: organisaties zoals bedoeld in artikel 1 aanhef en onder a van Subsidieregeling inzameling oud papier Stadskanaal 2022, welke toestemming hebben van burgemeester en wethouders om oud papier en karton te mogen inzamelen;

 • -

  glas: Prezero zamelt in via onder- en bovengrondse verzamelcontainers;

 • -

  textiel: Sympany zamelt in via onder- en bovengrondse verzamelcontainers. Wedeka kringloop en milieu zamelt drie keer per jaar huis-aan-huis textiel in;

 • -

  KCA (klein chemisch afval): Detaillisten en supermarkten die batterijen en andere (medische) producten innemen die in het afvalstadium als klein chemisch afval worden aangemerkt, voor zover zij beschikken over daartoe geschikte inzamelvoorzieningen;

 • -

  AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten): degene die op grond van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur de innameplicht heeft en daaraan voldoen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Wedeka kringloop en milieu is aangewezen om AEEA van inwoners van particuliere huishoudens uit de gemeente Stadskanaal in te nemen;

 • -

  kringloopgoederen: Wedeka kringloop en milieu is aangewezen om kringloopgoederen van inwoners van particuliere huishoudens uit de gemeente Stadskanaal in te nemen;

 • -

  luiers en incontinentiemateriaal: Prezero zamelt in via bovengrondse verzamelcontainers;

 • -

  grof huishoudelijk afval: Wedeka kringloop en milieu is aangewezen om grof huishoudelijk afval van inwoners van de gemeente Stadskanaal tegen betaling in te nemen.

 

Artikel 4. Aanwijzing inzamelplaats

Op grond van artikel 5 van de verordening is het afvalbrengstation aan de Industriestraat 32, 9502 EJ Stadskanaal als inzamelplaats aangewezen waar lokaal huishoudelijke afvalstoffen van inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen worden aangeboden. In het acceptatiebeleid van het afvalbrengstation staat beschreven welke afvalstromen daar aangeboden kunnen worden.

 

Artikel 5. Omschrijving categorieën afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld

Op grond van artikel 7 van de verordening worden de volgende niet limitatieve omschrijvingen vastgesteld:

 

 • a.

  bioafval (groente-, fruit- en tuinafval):

 • dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, zoals loof, schillen en resten van groenten en fruit en aardappelen, restanten van gekookte en gebakken etenswaren, restanten diervoer, papieren koffiefilters met koffiedrab, koffiepads, losse thee, brood, eierschalen, doppen van nootjes, snijbloemen, gras, stro, bladeren, klein snoeiafval, resten van tuinplanten, kort gemaakte takken en composteerbare zakken en composteerbare verpakkingsmaterialen.

 • Niet (in beginsel) tot bioafval behoren:

 • frituurvet- en olie, kattenbakvulling, (vogelkooi)zand/grond/klei, mest van (grote) dieren, asbakinhoud, haar van mensen en dieren, Japanse duizendknoop (plant), kauwgum, kerstbomen, as van de openhaard/BBQ, kurk, lucifers, luiers, drankenkartons voor zuivel en frisdranken, schelpen, steekschuim, stofzuigerzakken (+inhoud) en papier (met uitzondering van een krant op de bodem van de container).

 • b.

  papier en karton:

 • droog en schoon oud papier en karton, zoals kranten, papierenzakken, reclamedrukwerk, tijdschriften, grafisch papier (van printers en kopieerapparaten), cadeaupapier, schrijfpapier, papiersnippers, eierdozen, (venster)enveloppen, faxpapier, golfkarton, kartonnen dozen en kartonnen verpakkingen.

 • Niet tot oud papier en karton behoren:

 • drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier (papieren zakdoekjes, wegwerpluiers, toiletpapier), behang, vinyl en doorslagpapier.

 • c.

  PMD:

 • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons., voorbeelden zijn: doordrukstrips, lege (soep)blikken, plastic flessen zonder statiegeldlogo, handzeeppompjes, aluminium schaaltjes zonder piepschuim, tandpastatubes, lege (melk) drinkverpakkingen, lege (yoghurt) emmers & aluminiumfolie.

 • Niet tot PMD behoren:

 • fruitnetjes, lege verfemmers (is KCA), spuitbussen (is Restafval), composteerbare verpakkingen, schroeven & verpakkingen met chemische resten erin.

 • d.

  glas:

 • op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen.

 • Niet tot verpakkingsglas behoren:

 • vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels en kunststof flessen.

 • e.

  huishoudelijk textiel:

 • huishoudelijk textiel, zoals kleding, schoenen, riemen, (hand)doeken en beddengoed, hoeft niet heel te zijn, maar moet wel droog zijn en mag geen verf- en/of olievlekken bevatten.

 • Het volgende wordt niet als huishoudelijk textiel geaccepteerd:

 • vloerbedekking, matten, matrassen, (vulling van) dekbedden en kussens, vulling van speelgoed, breigaren en bollen wol.

 • f.

  batterijen/lampen/KCA en AEEA:

 • detaillisten die batterijen en andere producten verkopen die in het afvalstadium als klein chemisch afval of AEEA worden aangemerkt en in het kader van producentenverantwoordelijkheid over een inzamelvoorziening beschikken en de plaatselijke apotheken voor wat betreft medisch afval en medicijnenafval.

 • g.

  luiers en incontinentiemateriaal:

 • onder luiers en incontinentiemateriaal vallen babyluiers, billendoekjes en incontinentieafval.

 • Niet tot luiers en incontinentiemateriaal behoren:

 • maandverband, papier of plastic.

 

Artikel 6. Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1.

  De inzameling van afvalstoffen geschiedt via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • d.

   Inzamelpunten vanuit producentenverantwoordelijkheid;

  • e.

   het afvalbrengstation van de gemeente Stadskanaal.

 • 2.

  Op grond van artikel 10 van de verordening worden voor de inzameling van de onderstaande afvalstoffen de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen voor:

  • a.

   restafval van huishoudens:

   • i.

    ondergrondse verzamelcontainers;

   • ii.

    een namens de gemeente verstrekte huisvuilcontainer voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   bioafval van huishoudens:

   een namens de gemeente verstrekte huisvuilcontainer voor de gebruiker van een perceel;

  • c.

   PMD:

   moet worden aangeboden in speciale gratis zakken die te bestellen zijn via de website www.zakkenbestellen.nl;

  • d.

   glas:

   een (ondergrondse dan wel bovengrondse) verzamelcontainer voor glas op kleur op wijkniveau;

  • e.

   textiel:

   • i.

    een (ondergrondse dan wel bovengrondse) verzamelcontainer voor textiel op wijkniveau;

   • ii.

    moet aangeboden worden in een gesloten zak, tot een maximum gewicht van 10 kilogram (bij huis-aan-huisinzameling).

  • f.

   luiers/incontinentiemateriaal:

   aangeboden bij het fijn huishoudelijk restafval, via een bovengrondse verzamelcontainer op het afvalbrengstation en bij geselecteerde inzamellocaties. Luiers en incontinentiemateriaal moeten worden aangeboden in een gesloten doorzichtige zak;

 

Artikel 7. Frequentie van inzamelen

Krachtens artikel 7, eerste lid van de verordening worden de volgende frequenties vastgesteld van huishoudelijke afvalstoffen:

 • a.

  huishoudelijk restafval: 13 keer per jaar afzonderlijk bij elk perceel;

 • b.

  bioafval: 23 keer per jaar afzonderlijk bij elk perceel in, met uitzondering van percelen die vallen onder artikel 7 lid 3 van de verordening;

 • c.

  PMD: 26 keer per jaar afzonderlijk bij elk perceel;

 • d.

  oud papier en karton: maandelijks conform jaarlijkse planning van de inzamelaars, afzonderlijk bij elk perceel in hun gebied of bij een aangeboden verzamelplek;

 • e.

  grof huishoudelijk afval: op afroep afzonderlijk bij elk perceel tegen betaling door de aangewezen inzamelaar.

 

Artikel 8. Afzonderlijk (gescheiden) ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 8, tweede lid van de verordening, worden huishoudens die geen individueel of gemeenschappelijk inzamelmiddel voor bioafval, zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 van de verordening, ter beschikking gesteld hebben gekregen vrijgesteld van het gescheiden aanbieden van bioafval.

 

Artikel 9. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Krachtens artikel 9 van de verordening worden de navolgende regels vastgesteld betreffende de dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval.

 • 1.

  De dagen voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval zijn opgenomen in de afvalwijzer en de afvalkalender.

 • 2.

  De inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de inzameldag voor 07:30 uur (dit geldt niet voor huisvuilzakken die in ondergrondse containers worden gedeponeerd).

 • 3.

  De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het eind van de inzameldag, van de weg zijn verwijderd.

 • 4.

  In verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 07.00 uur en 22.00 uur worden gebruikt.

 

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel

Krachtens artikel 10 van de verordening stellen burgemeester en wethouders de navolgende regels vastgesteld voor het gebruik van de verstrekte inzamelmiddelen.

 • 1.

  De inzamelmiddelen moeten goed gesloten zijn.

 • 2.

  De inzamelmiddelen mogen geen uitstekende delen bevatten die kunnen leiden tot beschadigingen van de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen.

 • 3.

  Er mogen geen afvalstoffen buiten de inzamelmiddelen achterblijven.

 • 4.

  De inzamelmiddelen moeten zo dicht mogelijk bij de rijweg worden aangeboden. Daarbij dienen voetgangers en overig verkeer niet gehinderd te worden.

 • 5.

  In het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen moeten de door inzameldienst verstrekte inzamelmiddelen regelmatig worden gereinigd door de gebruiker.

 • 6.

  De door de inzameldienst verstrekte inzamelmiddelen horen bij het perceel en dienen bij verhuizing door de gebruiker van het perceel schoon en leeg achter gelaten te worden.

 • 7.

  Door of namens burgemeester en wethouders kunnen in het kader van een doelmatige inzameling door middel van kaartjes, die aan het inzamelmiddel worden bevestigd, of folders, brieven en stickers, aan bewoners instructies worden gegeven over de juiste manier of locatie van aanbieden van het inzamelmiddel.

 • 8.

  De inhoud van grijze en groene containers mag niet zwaarder zijn dan 75 kilogram.

 • 9.

  De inzameldienst is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een chip met een uniek nummer en een sticker waarop staat vermeld: een straatnaam, huisnummer, postcode, plaats, afvalstroom waar de container voor is bestemd, volume van de container en een barcode.

 • 10.

  Indien de inzameldienst in het inzamelmiddel afvalstoffen aantreft die hierin niet aangeboden mogen worden, is het de inzameldienst toegestaan om deze niet te legen. Het inzamelmiddel wordt dan voorzien van een sticker of label met uitleg. De gebruiker van een perceel kan het inzamelmiddel bij een volgende inzamelronde aanbieden, mits het verkeerd aangeboden afval is verwijderd.

 • 11.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie een inzamelmiddel is verstrekt of aangewezen, hun afvalstoffen ter inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel.

 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van fijn huishoudelijk restafval via een inzamelvoorziening van een groep percelen

Krachtens artikel 10 van de verordening worden de navolgende regels vastgesteld voor het gebruik van inzamelvoorzieningen.

 • 1.

  Fijn huishoudelijk restafval dient in een gesloten zak in de inzamelvoorziening te worden gedeponeerd.

 • 2.

  De vuilniszak mag geen uitstekende delen bevatten.

 • 3.

  De inzamelvoorziening moet na gebruik goed gesloten zijn.

 • 4.

  De inzamelvoorziening mag na gebruik niet verstopt of beschadigd raken.

 • 5.

  Er mogen geen afvalstoffen buiten de inzamelvoorziening achterblijven.

 • 6.

  Het aanbieden moet ordelijk geschieden.

 • 7.

  Voor appartementencomplexen en flats is het aangewezen inzamelmiddel één of meerdere ondergrondse Rest containers.

 • 8.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruikers van percelen voor wie een inzamelvoorziening is aangewezen, afvalstoffen aan te bieden via deze inzamelvoorziening.

 • 9.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening is bestemd.

 

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau

Krachtens artikel 10 van de verordening worden de navolgende regels vastgesteld voor het gebruik van inzamelvoorzieningen op wijkniveau.

 • 1.

  In de inzamelvoorziening mogen geen afvalstoffen worden gedeponeerd die uitstekende delen bevatten.

 • 2.

  Het is verboden om afvalstoffen op, om of naast de inzamelvoorziening te plaatsen.

 • 3.

  De gebruiker is verplicht de inzamelvoorziening zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

 • 4.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening is bestemd. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening is bestemd.

 

Artikel 13. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

Krachtens artikel 3, lid 3 van de verordening worden de navolgende regels vastgesteld voor het aanbieden van huishoudelijk afval zonder inzamelmiddel.

 • 1.

  Het aanbieden van grof huishoudelijk afval na telefonische afspraak met Wedeka kringloop en milieu, moet ordelijk geschieden door plaatsing daarvan op een afgesproken dag en tijd, op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de rijweg, tenzij door of namens burgemeester en wethouders een andere plaats is aangewezen.

 • 2.

  Een stuk grof huishoudelijk afval mag bij het aanbieden geen grotere afmeting hebben dan 2 kubieke meter. Kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en gebonden worden overgedragen of aangeboden; keukenkastjes, hang- en (hang)legkasten moeten gedemonteerd worden overgedragen of aangeboden.

 • 3.

  Stukken of bundels grof huishoudelijk afval mogen niet zwaarder zijn dan 25 kilogram.

 • 4.

  De totale hoeveelheid grof huishoudelijk afval mag niet meer zijn dan 2 kubieke meter per keer per perceel.

 • 5.

  Oud papier en karton moet stevig worden samengebonden in bundels of worden verpakt in kartonnen dozen, tot een maximum gewicht van 10 kilogram per bundel of doos.

 • 6.

  Kleine elektrische apparaten worden aangeboden aan aangewezen inzamelaars, moeten apart in een stevige gesloten plastic zak worden aangeboden, tot een maximum gewicht van 10 kilogram per zak.

 • 7.

  Koel- en vriesapparatuur, behorend tot AEEA dient schoon en leeg aan Wedeka Kringloop en Milieu aangeboden te worden.

 • 8.

  Indien per perceel grof huishoudelijk afval wordt aangeboden aan de inzamelaar worden daarvoor kosten in rekening gebracht op grond van de vigerende Verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal.

 

Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via het afvalbrengstation

 • 1.

  De aanbiedvoorwaarden en beschrijving van de afvalstromen van het afvalbrengstation van de gemeente Stadskanaal zijn te vinden in het acceptatiebeleid afvalbrengstation gemeente Stadskanaal.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via het afvalbrengstation ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

 • 3.

  Voor het brengen van afval bij het afvalbrengstation worden de tarieven gehanteerd als beschreven in de verordening afvalstoffenheffing Stadskanaal met bijbehorend tarieventabel.

 • 4.

  De openingstijden van het afvalbrengstation staan op de website van de gemeente.

 

Artikel 15. Gebruik van de afvalpas

 • 1.

  Per perceel waaraan als inzamelvoorziening een ondergrondse verzamelcontainer is toegewezen wordt kosteloos één afvalpas verstrekt.

 • 2.

  De door Inovim verstrekte afvalpas behoort bij het perceel.

 • 3.

  Het beheer van de inzamelvoorziening berust bij de gemeente.

 • 4.

  Het beheer van de afvalpassen berust bij Inovim.

 • 5.

  Het toewijzen van afvalpassen aan percelen berust bij de gemeente.

 • 6.

  De gebruiker van een perceel dient zich tot de Inovim te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen afvalpas wordt aangetroffen. Bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een afvalpas dient een gebruiker zich eveneens tot de inzameldienst te wenden.

 • 7.

  De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen afvalpas als ware deze zijn eigendom.

 • 8.

  Bij verlies of beschadiging van de afvalpas, waardoor deze niet meer bruikbaar is, kan een nieuwe pas bij Inovim worden aangevraagd. Een onbeschadigde pas die het niet doet, wordt kosteloos vervangen.

 

Artikel 16. Niet willen ontvangen van ongeadresseerd drukwerk

De gebruiker van een perceel die geen ongeadresseerd drukwerk wenst te ontvangen, dient dit kenbaar te maken door het aanbrengen van een sticker verkrijgbaar op het gemeentehuis tijdens de openingstijden en via https://milieudefensie.nl/doe-mee/nee-nee-sticker.

Deze sticker dient op de brievenbus of maximaal 10 centimeter vanaf de brievenbus te worden aangebracht. De gebruiker heeft de keuze tussen een Ja-Nee, en een Nee-Nee sticker, waarbij in het eerste geval geen drukwerk wordt bezorgd, maar wel huis aan huis bladen worden bezorgd. In het tweede geval worden geen drukwerk en geen huis aan huis bladen bezorgd.

 

Artikel 18. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

Artikel 19. Citeerbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit afvalstoffen Stadskanaal 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023.

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester