Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
vrijdag 29 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Wijzigingsbesluit Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 (Omgevingswet)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is het Mandaat-, volmacht-, en machtigingenstatuut 2019 te actualiseren in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daarmee verband houdende wet- en regelgeving;

 

B e s l u i t :

 

het Mandaat-, volmacht-, en machtigingenstatuur Stadskanaal 2019 als volgt te wijzigen:

 

Artikel I Vervallen mandaten

Mandaten/machtigingen uit de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) met de nummers 13 tot en met 19, 21, 29, 39, 50a, 91 en 92 vervallen vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en komen te luiden:

nummer

omschrijving onderwerp

Mandaat-gever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

13

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

14

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

15

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

16

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

17

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

18

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

19

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

21

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

29

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

39

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

50a

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

91

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

92

[vervallen]

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel II Mandaten (ter vervanging van de vervallen mandaten)

Mandaten/volmacht/machtiging met de nummers 108 tot en met 117 vervangen de mandaten/volmachten/machtigen die onder artikel 1 zijn komen te vervallen. De verwijzing naar wet- en regelgeving is aanpast. Onderstaande mandaten/volmachten/machtigen worden toegevoegd onder ‘’afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB)’’ en komen te luiden:

Nummer

omschrijving onderwerp

Mandaat-gever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

108

(13)

• Het niet in behandeling nemen (niet-ontvankelijk verklaren) van een aanvraag omgevingsvergunning (artikel 4:5 Awb)

• Het aanhouden van een aanvraag omgevingsvergunning.

• Het verlenen van een omgevingsvergunning (art. 5.1 Ow)

• Het wijzigen of intrekken van een omgevingsvergunning (5.39, 5.40 Ow)

• Het weigeren van een reguliere omgevingsvergunning (5.1 Ow)

 

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsmedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

• Voordat een aanvraag niet in behandeling wordt genomen of niet-ontvankelijk wordt verklaard dient de aanvrager in de gelegenheid worden gesteld om de aanvraag aan te vullen.

 

• Nadat de aanvraag is aangevuld of nadat de termijn is verstreken wordt er binnen vier weken een besluit genomen. Dit besluit wordt bekend gemaakt.

 

• Bij het aanhouden van aanvragen om een omgevingsvergunning wordt mededeling aan de aanvrager gedaan.

 

• Bij het intrekken of wijzigen van een aanvraag moet de vergunninghouder instemmen.

ma

 

 

109

(14)

Het opstarten van de procedure en het verlenen van een omgevingsvergunning voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit (art. 5.1 lid 1 onder a jo. 22.10 Ow, 8.0a lid 1 Bkl, 22.280 en 22.281 Invoeringsbesluit Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsmedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

ma

 

 

110

(17)

Verlengen beslistermijn in reguliere procedure (art. 16.64 lid 2 van de Omgevingswet)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

041.000.052.000 Beleidsmedewerker A

Het verdagingsbesluit moet gepubliceerd worden. Uitgebreide procedure: Aanvrager kan zienswijze op voornemen tot verdaging indienen (artikel 3:15 lid 3 Awb)

ma

 

 

111

(18)

Verlengen beslistermijn in uitgebreide procedure (art. 3:18 lid 2 Awb, 16.54 lid 2, 16.66 lid 3 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

Voordat het besluit wordt genomen dient de aanvrager in de gelegenheid te worden gesteld om zijn zienswijze op dit voornemen te geven (artikel 3:15 lid 3 Awb)

ma

 

 

112

(19)

De bevoegdheid voor het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunningen voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (art. 5.1, lid 1, onder a jo. 5.18 Ow jo. art. 5.21, lid 2, onder b Ow jo. art. 8.0a, lid 2 Bkl)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

Na instemming van het college met het ontwerpbesluit waartegen geen zienswijzen zijn ingebracht

ma

 

 

113

(29)

Verlening ontheffing en akkoordverklaring melding Besluit activiteiten leefomgeving; omgevingsplan

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000002 Teamleider B&I

 

41000016 Medewerker milieu

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41.000.058

medewerker civiele techniek

 

41.000.008

medewerker beheer infrastructuur

 

 

ma

 

 

114

(39)

Het afhandelen van ingebrekestellingen in verband met het niet tijdig nemen van een beslissing op aanvragen van vergunningen of ontheffingen op grond van de Omgevingswet of de Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2024

 

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000002 Teamleider B&I

 

 

41000011 administratief juridisch medewerker

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41.000.058

medewerker civiele techniek

 

041.000.008 medewerker beheer infrastructuur

 

ma

 

 

115

(50a)

Het besluiten over het vellen van houtopstanden op grond van artikel 5.1 lid 1 onder a juncto 22.8 van de Omgevingswet juncto artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit juncto 4:12 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaak 2024

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000002 Teamleider B&I

 

41000011 administratief juridisch medewerker

 

41000061 Procesondersteuner

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41.000.008 medewerker beheer infrastructuur

Bij een spoedkap tevens gemandateerd aan teamleider B&I en medewerker beheer infrastructuur

ma

 

 

116

(91)

Het feitelijk waarmerken en publiceren van digitale Omgevingswet-instrumenten

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000039 Medewerker geografische informatievoorziening

 

41.000.065 Medewerker Geo/VTH RO

 

41000041 Medewerker CAD/GIS

 

41000004 Beleidsmedewerker ROB

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

M

 

117

(92)

Het waarmerken en publiceren van het manifest waarin de vindplaats van alle beschikbaar gestelde Omgevingswet-instrumenten is vastgelegd

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000039 Medewerker geografische informatievoorziening

 

41.000.065 Medewerker Geo/VTH RO

 

41000041 Medewerker CAD/GIS

 

41000004 Beleidsmedewerker ROB

 

041.000.052.000 Beleidsmedewerker A

 

 

M

 

 

Artikel III Toe te voegen mandaten (in verband met de Omgevingswet / overige werkzaamheden die zich lenen voor mandatering/machtiging/volmacht)

 

Algemeen / procedureel

 

 

 

 

 

 

 

Nummer

omschrijving onderwerp

Mandaat-gever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

118

Uitvoeren van de coördinatieregeling als dit wettelijk is voorgeschreven of de bevoegde bestuursorganen een coördinatiebesluit hebben genomen.

(afdeling 3.5 van de Awb)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41000004 Beleidsmedewerker ROB

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

M

 

119

Verbinden/wijzigen voorschriften aan omgevingsvergunning (art. 5.34, 5.39, 5.40, 5.41 Ow)

 

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

120

Stellen termijn tijdelijke omgevingsvergunning of omgevingsvergunning voor seizoensgebonden of drijvend bouwwerk

(art. 5.36, 5.36a Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

121

Bepalen dat omgevingsvergunning alleen geldt voor degene aan wie zij is verleend (art. 5.37 lid 3 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

122

Voeren van (procedurele) correspondentie over conceptaanvragen/omgevingsoverleg, aanvragen, ontwerpbesluiten: het versturen van ontvangstbevestigingen, het doen van mededelingen over bevoegd gezag, procedure, beslistermijn, rechtsmiddelen en (ontwerp)besluiten, het verstrekken van afschriften van aanvragen en beschikkingen (art. 16.54 lid 3 en 4 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling ROB

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

ma

 

 

123

Bepalen eerder in werking treden omgevingsvergunning vanwege spoedeisende omstandigheden (art. 16.79 lid 5 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

124

Toezenden ontwerpbesluiten, afschriften beschikkingen en stukken (art. 2.2 Ow, 10.22a Ob)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

125

Buiten behandeling laten aanvraag bij verplichte coördinatie (art. 16.10 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

126

Van toepassing verklaren afdeling 3.4 Awb (uitgebreide procedure) op voorbereiding van beslissing op aanvraag om omgevingsvergunning (16.65 lid 4 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling ROB

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

ma

 

 

127

Buiten toepassing laten afdeling 3.4 en artikel 3.44 Awb (art. 16.68 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

ma

 

 

128

Ambtshalve verlenen van een omgevingsvergunning ter vervanging van eerder verleende vergunningen (revisievergunning) (art. 5.43 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

129

Stellen van maatwerkvoorschriften, verbinden van voorschriften aan omgevingsvergunning of wijzigen van deze voorschriften (art. 4.5 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

130

Verlenen van toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen (art. 4.7 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

131

Uitbrengen van advies over aanvraag omgevingsvergunning, in het geval het college niet zelf bevoegd gezag is (art. 16.11, 16.15 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

ma

 

 

132

Behandelen van meldingen en informatie verstrekt op grond van een melding/informatieplicht (Ow, Bal, Bbl, omgevingsplan)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

 

M

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

133

Elektronisch bekendmaken en geconsolideerd bijhouden van omgevingsdocumenten; Integraal elektronisch mededelen van ontwerpen van omgevingsdocumenten

(Art. 6, 9 Bmw, art. 3:11 Awb)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening

 

41.000.065 Medewerker Geo/VTH RO

 

41000041 Medewerker CAD/GIS

 

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

M

 

134

Verstrekken van gegevens (statusinformatie) over omgevingsdocumenten aan het Kadaster (art. 14.5, aanhef en onder a Ob)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000039 Medewerker geografische informatie-voorziening

 

41.000.065 Medewerker Geo/VTH RO

 

41000041 Medewerker CAD/GIS

 

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

 

M

 

135

Het publiceren, bijhouden, verstrekken, beschikbaar stellen, registreren en verwerken van gegevens of documenten in (verplichte) registers of applicaties bij of krachtens de Omgevingswet

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000039 Medewerker geografische informatievoorziening

 

41.000.065 Medewerker Geo/VTH RO

 

41000041 Medewerker CAD/GIS

 

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

 

M

 

Kostenverhaal

136

Vaststellen eindafrekening kostenverhaal (13.14, 13.20 Ow)

 

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

041.000.052.000 Beleidsmedewerker A

 

 

 

 

M

 

137

Verbinden van voorschriften inzake kostenverhaal aan een omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit (art. 13.14 lid 3 onder a Ow)

 

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

138

Het bij beschikking verhalen van de aan de grondexploitatie verbonden kosten (art. 13.18, 13.19 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

M

 

139

Verbinden van voorschriften aan beschikking dat betaling geheel of gedeeltelijk na aanvang van de activiteit plaatsvindt (artikel 13.19 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

Voorkeursrecht en onteigening

140

Kennisgeving en terinzagelegging voorkeursrechtbeschikking (art. 16.32b Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

 

M

 

141

Mededeling van intrekking of vervallen voorkeursrecht of van vernietiging voorkeursrechtbeschikking (art. 9.5 lid 3 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

 

M

 

142

Bevestiging ontvangst uitnodiging tot onderhandeling over vervreemding (art. 9.12 lid 1 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

 

M

 

143

Besluit over bereidheid tot verkrijging (art. 9.13 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling ROB

 

41000054 Teamleider BBG

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

M

 

144

Toelichting belangen gemeenten bij gerechtelijke procedure tot overdracht van het goed (art. 9.18 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

145

Inroepen nietigheid van rechtshandelingen in strijd met voorkeursrecht (art. 9.22 OW, art. 160 lid 1 Gemw)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

 

M

 

146

Betalen voorlopige of vastgestelde schadeloosstelling (art. 15.43 Ow, art. 15.45 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

 

 

M

 

147

Voorbereiden bekrachtigingsprocedure onteigeningsbeschikking (art. 16.93 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleids-medewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

Bouwen en slopen

148

De bevoegdheden genoemd in hoofdstuk 2 t/m 7 van het Bbl

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

 

M

 

149

Het verzoeken om gegevens of bescheiden te verstrekken over specifieke bouwwerkzaamheden en de monumenten waarop deze worden uitgevoerd (art. 2.20 Bbl)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

 

M

 

150

Het afwijken van de gestelde termijn voor het doen van een sloopmelding (art. 7.10 lid 3 Bbl)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

151

Het stellen van maatwerkvoorschriften voor bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken (art. 7.5, 7.14 Bbl)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

152

Verbinden voorschriften aan omgevingsvergunning voor bouwactiviteit over uitgestelde aanvraagvereisten (art. 8.3c Bkl)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

153

Verlengen van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn (art. 10.23 lid 2 Ob)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

 

ma

 

 

Milieu

154

Bepalen best beschikbare technieken (art. 8.10 Bkl)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsmedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

M

 

155

Uitvoeren beoordelingen en verbinden voorschriften aan omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteit (paragraaf 8.5.1, 8.5.2 Bkl)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

 

M

 

156

Beoordelen bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning of sprake is van aanzienlijke milieueffecten en een milieueffectrapport moet worden gemaakt (art. 16.43 lid 2 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsmedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

ma

 

 

157

Uitbrengen van advies inzake de reikwijdte en het detailniveau van een milieueffectrapport (art. 16.46 Ow)

 

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsmedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

Geluid

158

Besluit over geluidwerende maatregelen aan gebouwen (art. 2.43 Ow, art. 3.52 t/m 3.54 Bkl)

BW

41000001

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000016 Medewerker milieu

 

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

ma

 

 

Bodem

159

Opleggen van een gedoogplicht voor het verrichten van onderzoek of voor de uitvoering van nazorgmaatregelen (art. 10.13b Ow)

BW

41000001

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000016 Medewerker milieu

 

ma

 

 

160

Opleggen van een gedoogdplicht voor het verrichten van onderzoek of voor de uitvoering van preventieve en herstelmaatregelen (art. 10.21a Ow)

BW

41000001

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000016 Medewerker milieu

 

ma

 

 

161

Opleggen van een verplichting tot het treffen van tijdelijke beschermingsmaatregelen (art. 19.9c Ow)

BW

41000001

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000016 Medewerker milieu

 

ma

 

 

162

Verbinden van een voorschrift aan een omgevingsvergunning (art. 22.31 Tijdelijke deel omgevingsplan, bedoeld in art. 22.1, aanhef en onder c Ow, in samenhang met afdeling 7.1 IwOw (bruidsschat omgevingsplan)

BW

41000001

Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

 

ma

 

 

Toezicht en handhaving

163

Voeren (procedurele) correspondentie m.b.t. handhavingsverzoeken en toepassing van handhavende bevoegdheden, waaronder waarschuwingsbrieven (vooraankondiging)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000002 Teamleider B&I

41000069 Toezichthouder/handhaver Bouw

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41.000.058 medewerker civiele techniek

 

41.000.008

medewerker beheer infrastructuur

 

ma

 

 

164

Handhavende bevoegdheden, waaronder het:

- opleggen van een last onder bestuursdwang alsmede het toepassen van (spoedeisende) bestuursdwang.

- opleggen van een last onder dwangsom

- opleggen van een bestuurlijke boete

- alsmede aanvullende handhavingsbevoegdheden, zoals (het feitelijke stilleggen van een activiteit/ (bouw)werkzaamheden of het intrekken van een begunstigende beschikking).

- het opleggen van een (gedeeltelijke) gebruiksbeperking.

- alsmede het intrekken/wijzigen van het handhavingsbesluit

voor zover benoemd in bijzondere wetten en regelingen (art. 125 Gemw, Hoofdstuk 18 Ow, Hoofdstuk 5 Awb)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000002 Teamleider B&I

41000069 Toezichthouder/handhaver Bouw

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41.000.058 medewerker civiele techniek

 

41.000.008

medewerker beheer infrastructuur

X

ma

 

 

165

Beslissen op verzoek om handhaving (toe- of afwijzen van het verzoek om handhaving)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000069 Toezichthouder/handhaver Bouw

 

41000070 Omgevingsjurist

 

ma

 

 

166

Het vaststellen van de kostenbeschikking in verband met de kosten bestuursdwang (art. 5:25 lid 6 Awb)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

 

ma

 

 

167

Het vaststellen van de invorderingsbeschikking in verband met de betaling van verbeurde dwangsommen (art. 5:37 Awb).

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

 

ma

 

 

 

168

Beschikking tot uitstel van betaling (art. 4:94 en 4:96 Awb)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

 

ma

 

 

169

Vooraankondiging en beslissing intrekking begunstigende beschikking (sanctie). Art. 18.10 Ow

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000069 Toezichthouder/handhaver Bouw

 

41000070 Omgevingsjurist

 

ma

 

 

170

De beschikking tot vaststelling van de verschuldigde wettelijke rente (art. 4:99 Awb)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

 

ma

 

 

171

Het aanmanen van de schuldenaar die in verzuim is (art. 4:112 Awb)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

 

 

M

 

172

De toepassingsbeschikking (art. 5:31a Awb)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000069 Toezichthouder/handhaver Bouw

 

41000070 Omgevingsjurist

 

ma

 

 

173

Verlengen begunstigingstermijn (op verzoek) van de last onder dwangsom of de last onder bestuursdwang (art. 5:32a lid 2, 5:24 lid 2 Awb)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000069 Toezichthouder/handhaver Bouw

 

41000070 Omgevingsjurist

 

ma

 

 

174

Het invorderen van dwangsommen, bestuurlijke boetes, en de kosten van toepassing bestuursdwang bij dwangbevel via de deurwaarder

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

 

 

M

 

175

Het treffen van een betalingsregeling en/of een betalingsherinnering sturen inzake een betalingsverplichting van een invorderingsbeschikking, beschikking bestuurlijke boete en/of beschikking kostenverhaal bestuursdwang

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

 

ma

 

 

176

Het aanwijzen van toezichthouders en uitgeven van een legitimatiebewijs aan de toezichthouder (art. 5:11, 5:12 Awb, 18.6, 18.7 Ow, 6:2 APV, 33 Huisvestingswet 2014)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

 

ma

 

 

Vertegenwoordiging

177

Beslissen tot het voeren van een rechtsgeding in civiele kwesties bij de rechtbank. Het instellen van (hoger) beroep bij de bestuursrechter (art. 160 lid 1 Gemw)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

041.000.052.000 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

178

Het opstellen van een verweerschrift in bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures (art. 160 lid 1, 171 Gemw)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000070 Omgevingsjurist

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsmedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

 

M

 

179

Het in rechte vertegenwoordigen van de gemeente ter zitting van de adviescommissie inzake bezwaarschriften, Rechtbank en de Raad van State (160 lid 1, 171 Gemw, art. 8.24 Awb)

 

BW

 

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

Verordening nadeelcompensatie gemeente Stadskanaal 2023

180

Inwinnen van advies bij een of meer deskundigen (adviescommissie) (art. 5 Verordening nadeelcompensatie gemeente Stadskanaal 2023)

BW

 

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

181

Administratieve handelingen voortvloeiende uit verzoeken om tegemoetkomingen in nadeelcompensatie, met uitzondering van de collegebevoegdheid ex artikel 15.1 Omgevingswet om nadeelcompensatie al dan niet toe te kennen

BW

 

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

Omgevingswet (Ow)

182

Uitvoeren van de Wkpb, waaronder het aanbieden van beperkingenbesluiten aan het Kadaster ter inschrijving in de openbare registers (art. 3 en 15 Wkpb)

BW

 

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000039 Medewerker geografische informatievoorziening

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

M

 

183

Inschrijven voorkeursrechtbeschikkingen in openbare registers (art. 16.82a Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000039 Medewerker geografische informatievoorziening

 

41000003 Beleidsadviseur ROB

 

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

 

M

 

Omgevingsplan

184

Administratieve handelingen voortvloeiende uit verzoeken wijziging omgevingsplan (artikel 16.30, lid 1 Ow)

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

 

M

 

185

Het afhandelen van ruimtelijke procedures m.b.t. bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, wijzigingsplannen e.d. die op grond van de Wro en Wabo worden afgerond, procedures die in 2023 of eerder zijn gestart middels een ter inzage gelegd ontwerp.

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

41000004 Beleidsedewerker ROB

 

41.000.052 Beleidsmedewerker A

 

41000070 Omgevingsjurist

 

41000068 Vergunningverlener Bouw/RO

 

ma

M

 

Artikel IV Mandaat blijft ongewijzigd, leidinggevende en functionarissen worden toegevoegd

Onderstaand mandaat wordt als volgt gewijzigd:

Mandaat 20: In de tabel, behorende bij de ‘Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB)’, in de kolom ‘van mandaatgever naar portefeuillehouder of leidinggevende’ wordt de functie ‘

41000002 Teamleider B&I’ toegevoegd. In de tabel ‘van mandaatgever naar functionaris’ worden de functies ‘’medewerker civiele techniek (041.000.058)’’ en ‘’medewerker beheer infrastructuur (041.000.008)’’ toegevoegd.

nummer

omschrijving onderwerp

Mandaat-gever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

20

Stilleggen van bouw(activiteiten) zonder vergunning of in afwijking van de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

BW

41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000053 Teamleider beleid afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

 

41000054 Teamleider BBG

 

41000002 Teamleider B&I

41000067 Casemanager/werkverdeler bouw & milieu

 

41000069 Toezichthouder/handhaver Bouw

 

41000070 Omgevingsjurist

 

041.000.058 medewerker civiele techniek

 

041.000.008 medewerker beheer infrastructuur

Portefeuillehouder informeren

ma

M

 

Artikel V

Het mandaat/machtiging uit de afdeling Veiligheidsregio Groningen met nummer 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

 

Veiligheidsregio Groningen

nummer

omschrijving onderwerp

Mandaat-gever

van mandaat

gever naar portefeuille

houder of leiding

gevende

van mandaat

gever naar functionaris

bijzondere bepalingen

ma

M

V

1

De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met de toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, gesteld bij of krachtens de:

 

• Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2024

 

• Omgevingswet

 

• Wet milieubeheer

 

• Wet veiligheidsregio’s

 

• Woningwet

BW

Regionaal Commandant Brandweer van de Veiligheidsregio Groningen

 

 

ma

M

 

Artikel VI  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023.

burgemeester en wethouders

de heer G.J van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester