Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Publicatiedatum:
vrijdag 29 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2023, nr. D/23/308738;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 3 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen ter verkrijging van:

 • a.

  bewijzen van in leven zijn, strekkende tot betaling van lijfrente en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provincies, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • b.

  verklaringen omtrent inkomen en vermogen.

 

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur.

 

Artikel 6 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;

 • c.

  toegezonden wordt: binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt met uitzondering van de leges voor reisdocumenten en rijbewijzen geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8 Teruggaaf

Gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De "Legesverordening Stadskanaal 2023", vastgesteld op 19 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening Stadskanaal 2024".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2023.

De raad

de heer H.R. Kastermans

raadsgriffier

Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening Stadskanaal 2024", vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2023, Z-23-126002/D/23/308334

 

Tarief in euro

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

 

 

 

1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

FOTOKOPIEEN EN LICHTDRUKKEN

 

 

 

1.1.1 een fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, van elke gekopieerde zijde, ongeacht het aantal op die zijde gekopieerde stukken

0,10

 

 

1.1.1.2 een gewaarmerkte fotokopie van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per gekopieerde zijde

2,50

 

 

1.1.1.3 een lichtdruk van een tekening of een kaart

5,00

 

 

OVERIGE VERGUNNINGEN ENZ.

 

 

 

1.1.2 elke andere vergunning, ontheffing enz. voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

20,00

 

 

RAPPORTEN, NOTA'S ENZ.

 

 

 

1.1.3.1 een exemplaar van een rapport, nota of gemeentelijk plan, bestaande uit 15 pagina's of minder, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

7,50

 

 

1.1.3.2 een exemplaar van een rapport, nota of gemeentelijk plan, bestaande uit meer dan 15 pagina's, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

te vermeerderen met 0,05 voor elke pagina boven het aantal van 15 pagina's

7,50

 

 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 

 

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

 

 

Artikel 2.1 Definities

 

1. Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2. In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3. In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 • -

  binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

 • -

  binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

4. In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 

 • -

  onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 

 • -

  onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 

 • -

  onder c bedoelde prijs exclusief omzetbelasting.

 

 

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a. Omgevingsoverleg in de vorm van:

een vooroverleg (conceptaanvraag)

een omgevingstafel

 

b. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c. een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d. toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e. een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f. intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g. wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h. een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

 

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1. De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2. Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3. Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4. Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

5. In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 

 

 

Artikel 2.4 Vooroverleg (conceptaanvraag)

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Omgevingswet vergunbaar is:

59,42

 

 

Artikel 2.4.1 Omgevingstafel

 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg in de vorm van een omgevingstafel over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

500,00

 

 

Artikel 2.4.2 Verklaring vergunningvrij bouwen

 

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een verklaring af te geven dat een activiteit vergunningsvrij voor het bouwen is bedraagt het tarief

59,42

 

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

 

 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

157,44

vermeerderd met:

2,97%

van de bouwkosten;

 

 

 

indien de bouwkosten € 200.000,00 of meer bedragen

8.559,98

vermeerderd met:

3,20%

van de bouwkosten boven de € 200.000,00.

 

 

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

indien de bouwkosten minder dan € 200.000,00 bedragen:

157,44

vermeerderd met:

2,97%

van de bouwkosten;

 

 

 

indien de bouwkosten € 200.000,00 of meer bedragen

8.559,98

vermeerderd met:

3,20%

van de bouwkosten boven de € 200.000,00.

 

 

 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.5, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

175,06

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

268,44

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

2.284,61

 

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

 

 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 Erfgoedverordening Stadskanaal in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1 van het Omgevingsbesluit:

 

 • 1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument.

119,88

 • 2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

119,88

b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 

 • 1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

268,44

 • 2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

268,44

c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

 

 • 1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

2.284,61

 • 2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

2.284,61

2. Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

119,88

3. Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a. als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b. als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

 

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentactiviteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteit:

 

 • a.

  voor het slopen, verstoren of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

119,88

 • b.

  voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

119,88

 

 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 • 1.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal of beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 • a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 18 van de Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

263,16

 • b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

268,44

 • c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

2.284,61

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

 

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

263,16

 

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 

 

 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.441,00

 

 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. voor één milieubelastende activiteit, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

3.040,00

b. voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

9.025,00

c. voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

13.775,00

 

 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. voor één milieubelastende activiteit, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

3.040,00

b. voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

9.025,00

c. voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

13.775,00

 

 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. voor één milieubelastende activiteit, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

3.040,00

b. voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

9.025,00

c. voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

13.775,00

 

 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteitenleefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. voor één milieubelastende activiteit, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

3.040,00

b. voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

9.025,00

c. voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

13.775,00

 

 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.850,00

 

 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. voor één milieubelastende activiteit: in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

3.040,00

b. voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

9.025,00

c. voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

13.775,00

 

 

Artikel 2.19 Sport- en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Gereserveerd

 

 

 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

 • 1.

  Als bij de toepassing van de artikelen 2.12 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

 • 2.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

 

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 

 

 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

175,00

 

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

312,00

 

 

Paragraaf 2.8 Aanlegactiviteiten

 

 

 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: openbreken en graven

 

 • 1.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel (…) van het Chw-bestemmingsplan van de gemeente Stadskanaal bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Gereserveerd

 • 2.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in artikel (…) van het Chw-bestemmingsplan van de gemeente Stadskanaal, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Gereserveerd

 • 3.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met archeologische (verwachtings)waarden, als bedoeld in artikel (…) van het Chw-bestemmingsplan van de gemeente Stadskanaal, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Gereserveerd

 • 4.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in artikel (…) van het Chw-bestemmingsplan van de gemeente Stadskanaal, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Gereserveerd

 • 5.

  Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde als bedoeld in artikel (…) van het Chw-bestemmingsplan van de gemeente Stadskanaal, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Gereserveerd

 • 6.

  De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

Gereserveerd

 

 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, archeologie 1, archeologie 2, beschermd dorpsgezicht, cultuurhistorie, landschap, landschappelijk waardevol open, waterbergingsgebied

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, archeologie 1, archeologie 2, beschermd dorpsgezicht, cultuurhistorie, landschap, landschappelijk waardevol open, waterbergingsgebied bestaande uit het:

 

 • a.

  het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

 

 • b.

  het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend het afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

 

 • c.

  het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem;

 

 • d.

  het rooien of aanbrengen van diepgewortelde beplanting en of bomen;

 

 • e.

  het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren;

 

 • f.

  het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting en bomen, alsmede het rooien van beplantingen en bomen;

 

 • g.

  het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, bodem verlagen of afgraven;

 

 • h.

  het verrichten van grondroeractiviteiten anders dan normaal spit- en ploegwerk;

 

 • i.

  het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds bestaande watergangen, alsmede het verhogen of verlagen van het waterpeil;

 

 • j.

  het opslaan van goederen, (brandbare)stoffen en/of materialen;

 

 • k.

  het uitvoeren van grondbewerkingen, dieper dan 1 m onder peil;

 

 • l.

  het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving aangegeven, en daarmee verband houdende constructies;

 

 • m.

  het graven van sleuven dieper dan 1 m ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen men daarmee verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur;

 

 • n.

  het permanent verlagen van het waterpeil;

 

 • o.

  het zaaien en inplanten van bomen en houtopstanden binnen structuurbepalende beplanting;

 

 • p.

  het rooien van bomen die deel uitmaken van structuurbepalende beplanting;

 

 • q.

  het ophogen, afgraven en egaliseren van gronden;

 

 • r.

  teelt van laan- en parkbomen;

 

 • s.

  het aanleggen van dagrecreatieve voorzieningen;

 

 • t.

  het aanbrengen van lijnvormige beplantingen;

 

 • u.

  voor op de kaart in bijlage 4 aangewezen karakteristieke laagten: het diepploegen, ophogen, egaliseren of afschuiven van gronden;

 

 • v.

  het aanbrengen van landschapselementen groter dan 0,5 ha;

 

 • w.

  het verlagen van de grondwaterstand door aanleg van drainage of bemaling;

 

 • x.

  het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.

 

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 • a.

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel (…) Chw-bestemmingsplan van de gemeente Stadskanaal:

Gereserveerd

 • b.

  voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

Gereserveerd

 

 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

Gereserveerd

 

 

 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg, de verharding daarvan op te breken, in de weg te graven of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Stadskanaal 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

179,30

 

 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: maken of veranderen van een uitweg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken van een uitweg naar de weg, van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg, bedoeld artikel 2.9, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Stadskanaal 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

72,16

 

 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

1% van de aanlegkosten met een met een minimum van: € 174,02 en een maximum van: € 385,22

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

Gereserveerd

b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

268,44

c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

2.284,61

 

 

Paragraaf 2.9 Overige activiteiten

 

 

 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 

Gereserveerd

 

 

 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen of doen vellen van een houtopstand, bedoeld in 4:12, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Stadskanaal 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

30,75

 

 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Gereserveerd

 

 

 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg

 

Gereserveerd

 

 

 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:17, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Stadskanaal 2024 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd

 

voor een dag:

25,00

voor een week:

45,00

voor een maand:

90,00

voor een jaar:

305,00

voor een periode van maximaal vijf jaar:

610,00

 

 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a. betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

250,00

b. betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 • 1.

  voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

250,00

 • 2.

  voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

2.284,61

 • 3.

  voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

250,00

 

 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 

 

 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a. voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 

 • 1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

 • 2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

 • 3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 

 • 4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

per maatwerkvoorschrift:

480,00

b. in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

480,00

 

 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1. Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

 • a. één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

1.900,00

 • b. twee of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

950,00

2. Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

1.700,00

 

 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.33 en 2.34, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

375,00

 

 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 

 

 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 

1. Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

 • a. een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

94,00

 • b. een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

94,00

 • c. een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

1.900,00

 • d. een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

94,00

2. Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 

 

 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

297,00

 

 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning:

500,00

 

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

1.900,00

 

 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.54 van toepassing is.

58,38

 

 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

Geen kosten

 

 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.47 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

 

 

Artikel 2.45 Wijzigen omgevingsplan

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsplan:

2.284,61

 

 

Artikel 2.46 Niet genoemde besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

119,88

 

 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 

 

 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5 bedraagt het tarief, indien de in dat artikel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

200%

2. Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een andere activiteit, als bedoeld in het eerste lid, wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

 

 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a. als sprake is van een milieubelastende activiteit:

2.983,00

b. als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a:

2.983,00

 

 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

 • a.

  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

169,78

 • b.

  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

169,78

 • c.

  voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

256,00

 • d.

  voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

256,00

 • e.

  voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

256,00

 • f.

  voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER) of MER- beoordeling worden afzonderlijke afspraken buiten de leges om gemaakt met de aanvrager.

 

 • g.

  voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

256,00

 

 

Artikel 2.50 Advies

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a. voor een advies (met instemming) van de gemeenteraad:

b. voor een advies van Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg of van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit gemeente Stadskanaal 2023 dat uitsluitend betrekking heeft op de redelijke eisen van welstand bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 22.29, eerste lid, aanhef en onder b, van het tijdelijk deel van het omgevingsplan, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet:

- het tarief van Libau te Groningen voor het uitbrengen van een welstandsadvies voor het specifieke bouwwerk door de welstandscommissie van Libau

- voor woningen van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd, is de berekeningswijze zoals deze door Libau te Groningen worden toegepast van toepassing.

204,77

c. Voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit gemeente Stadskanaal 2023 in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

d. voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

325,00

2. Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Artikel 2.51 Instemming

 

1. Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan leges zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2. Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

Paragraaf 13 Vermindering

 

 

 

Gereserveerd

 

 

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 

 

 

Artikel 2.52 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

De teruggaaf bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges,

 

Tenzij het gaat om een in artikel 2.42 genoemd geval.

 

 

 

Artikel 2.53 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

 

 

Artikel 2.54 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 • a.

  indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van twee weken na het in behandeling nemen ervan

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

100%

 • b.

  indien de aanvraag wordt ingetrokken na twee weken en binnen vier weken na het in behandeling nemen ervan

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

100%

 • c.

  indien de aanvraag wordt ingetrokken na vier weken en binnen acht weken na het in behandeling nemen ervan

  van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

100%

 

 

Artikel 2.55 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 • a.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

  van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

75%

 • b.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

  van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

50%

 • c.

  bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstop vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag;

  van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

25%

 

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

0%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

 

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

 • a.

  Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

  van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

0%

 • b.

  Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechtelijke uitspraak.

 

 

 

Artikel 2.58 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in artikel 2.48 tot en met 2.51.

paragraaf 2.12.

 

 

 

Artikel 2.59 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 

 

 

HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND

 

 

 

HUWELIJKSVOLTREKKING

 

3.1 Het tarief bedraagt:

 

3.1.1 voor het voltrekken van een huwelijk of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het bijzijn van genodigden

 

3.1.1.1 in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden genoemd in artikel 8 van het "Reglement burgerlijke stand"

434,50

3.1.1.2 in de b. en w.-kamer van het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden genoemd in artikel 8 van het "Reglement burgerlijke stand"

143,00

3.1.1.3 op locatie vast aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

292,50

op zaterdag en na 18.00 uur

361,50

3.1.1.4 op locatie incidenteel aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

384,00

op zaterdag en na 18.00 uur

453,00

3.1.2 voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder de aanwezigheid van genodigden

30,50

3.1.3 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

TROUWBOEKJE

 

3.1.3.1 een trouwboekje bij een huwelijksvoltrekking

55,50

3.1.3.2 een duplicaat-trouwboekje

70,50

3.1.4. voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

VERKLARING HUWELIJKSBEVOEGDHEID

 

3.1.4.1. een verklaring van huwelijksbevoegdheid

29,00

 

 

UITTREKSELS EN KOPIE-AKTEN

 

3.2 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

3.2.1 een gewaarmerkt uittreksel uit of afschrift uit een register van de burgerlijke stand

16,60

 

 

NASPORINGEN

 

 

 

3.4 Het tarief bedraagt:

 

3.4.1 voor het van gemeentewege doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand en het voormalige bevolkingsregister voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

22,90

3.4.2 voor het maken van een kopie van de op microfiches vastgelegde akten van de burgerlijke stand en van het op microfiches vastgelegde archief van het persoonsregister

0,50

 

 

HOOFDSTUK 3A GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

3A.1 Het tarief bedraagt:

 

 

 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

 

3A.1.1 voor een partnerschapsregistratie

 

3A.1.1.1 in de raadzaal van het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden genoemd in artikel 8 van het "Reglement burgerlijke stand"

434,50

3A.1.1.2 in de b. en w.-kamer van het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de tijden genoemd in artikel 8 van het "Reglement burgerlijke stand"

143,00

3A.1.1.3 op locatie vast aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

292,50

op zaterdag en na 18.00 uur

361,50

3A.1.1.4 op locatie incidenteel aangewezen door de gemeente maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

384,00

op zaterdag en na 18.00 uur

453,00

3A.1.3 voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

 

PARTNERSCHAPSBOEKJE

 

3A.1.3.1 een partnerschapsboekje bij een partnerschap

55,50

3A.1.3.2 een duplicaat-partnerschapsboekje

70,50

 

 

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISREGISTRATIE PERSONEN

 

4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van het onderdeel 4.3, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1 tot het verstrekken van gegevens:

 

4.2.1.1 indien deze gegevens door de aanvrager worden afgehaald, per verstrekking

12,50

4.2.1.2 indien deze gegevens, ongeacht de wijze waarop, worden toegezonden, per verstrekking

13,50

4.2.1.3 indien de aanvraag en betaling via digitale weg geschiedt, per verstrekking

13,50

4.2.2 tot het maken van een eenmalige selectie van verstrekkingen:

 

voor de eerste 100 verstrekkingen of gedeelte daarvan

148,00

voor elke volgende 100 verstrekkingen of gedeelte daarvan

18,50

4.2.3 tot het verstrekken van een afschrift van een persoonslijst:

 

4.2.3.1 indien dit door de aanvrager wordt afgehaald

22,90

4.2.3.2 indien dit wordt toegezonden

24,20

4.2.4 tot het op papier verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen aan afnemers en bijzondere derden, per verstrekking

7,50

 

 

HOOFDSTUK 5 DIVERSEN BURGERZAKEN

 

5.1 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

 

REISDOCUMENTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART

 

5.1.4.1 van een nationaal paspoort/zakenpaspoort/faciliteitenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is

83,85

5.1.4.2 van een nationaal paspoort/zakenpaspoort/faciliteitenpaspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

63,40

5.1.4.3 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

63,40

5.1.4.4 van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is

75,80

5.1.4.5 van een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt

40,90

5.1.4.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 5.1.4.1 tot en met 5.1.4.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

57,05

 

 

5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

RIJBEWIJZEN

 

5.2.1.1 afgeven van, vernieuwen van of omwisselen van een rijbewijs

48,10

5.2.1.2 afgeven van een formulier voor een eigen verklaring betreffende lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist

2,25

5.2.1.3 Het tarief, genoemd in onderdeel 5.2.1.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

 

 

LEGALISATIE HANDTEKENING

 

5.2.2.1 afgeven van een legalisatie van een handtekening

12,20

 

 

THUISBEZORGEN DOCUMENTEN

 

5.2.3.1 voor het thuisbezorgen van documenten per bezorging

18,00

 

 

HOOFDSTUK 7 INFORMATIEVERSTREKKING BODEM EN MILIEU

 

7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent adresgegevens en overige administratieve velden uit het bodeminformatiesysteem en/of het milieu-informatiesysteem:

 

straat-huisnr-letter-toev-aand-wijk-

 

buurt-postcode-woonplaats per record

0,33

extra veld bij adresrecord per record

0,10

extra tabel bij adresrecord per record

0,22

7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

een dump van het bodeminformatie systeem per dump

1.095,70

een dump van het milieu-informatie- systeem per dump

1.095,70

na afname van een dumpverstrekking updategegevens hiervan per update

109,70

 

 

HOOFDSTUK 8 BIJZONDERE WETGEVING

 

8.1 Het tarief bedraagt voor:

 

 

 

VERKEER EN VERVOER

 

8.1.1.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing of vergunning krachtens de Wegenverkeerswetgeving

40,00

8.1.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing voor voertuigen genoemd in hoofdstuk 5, afdelingen 7, 8 en 14 van de Regeling voertuigen, eventueel in verbinding met een ontheffing ex artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

50,00

8.1.1.3 het in behandeling nemen van een ontheffing van de parkeerduurbeperking in het centrum van Stadskanaal (verplicht gebruik parkeerschijf blauwe zone)

30,00

 

 

Gehandicaptenparkeerkaart

 

8.1.1.4 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

95,50

8.1.1.5 tot het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart na vermissing

15,40

 

 

WINKELTIJDENWET

 

8.1.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing, verklaring of vrijstelling van voorschriften in het kader van de Winkeltijdenwet

30,00

 

 

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

 

8.1.6.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

40,00

8.1.6.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5:17 van de Algemene Plaatselijke Verordening (standplaatsvergunning):

 

voor een dag

25,00

voor een week

45,00

voor een maand

90,00

voor een jaar

305,00

voor een periode van maximaal vijf jaar

610,00

8.1.6.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (uitoefenen van een seksbedrijf)

625,00

8.1.6.5. het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenement):

 

voor een regulier (A) evenement

50,00

voor een aandachts (B) evenement

100,00

voor een risico (C) evenement

200,00

8.1.6.7 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 2:7 van de Algemene Plaatselijke Verordening (het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie van de weg

40,00

8.1.6.8 het in behandeling nemen van een aanvraag om een melding of vergunning als bedoeld in artikel 2:21 van de Algemene Plaatselijke Verordening (terrasvergunning)

50,00

 

 

ALCOHOLWET

 

8.1.8.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet (het uitoefenen van een horeca- of slijtersbedrijf)

450,00

8.1.8.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

 

a. indien het betreft een wijziging van de inrichting en daarbij behorende terrassen van de lokaliteit waarin het horeca- of slijtersbedrijf wordt uitgeoefend

100,00

b. Indien het betreft een wijziging van de leidinggevende(n) die in het horeca- of slijtersbedrijf werkzaam is (zijn)

150,00

8.1.8.4 het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

 

a. indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de bevoegdheid het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank bij een evenement als bedoeld in artikel 2:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening

80,00

b. indien de aanvraag tot doel heeft het verkrijgen van de bevoegdheid tot het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijk aard als bedoeld in artikel 2:12, lid 2, onderdeel e (straatfeest of buurtbarbecue), zijnde een evenement als bedoeld in artikel 2:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening

40,00

 

 

WET OP DE KANSSPELEN

 

8.1.9.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30b van de Wet op de Kansspelen:

 

a. voor een periode tot wederopzegging voor één speelautomaat

236,00

b. voor een periode tot wederopzegging voor twee speelautomaten

378,00

8.1.9.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van elke andere vergunning ingevolge de Wet op de Kansspelen

25,00

 

 

WARENMARKT

 

8.1.10.1 het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022

50,00

8.1.10.2 het in behandeling nemen van een aanvraag om overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander al bedoeld in artikel 13 van de Verordening Warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022

50,00

 

 

LIGPLAATSEN

 

8.1.11. het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Nadere regels woonschepen en overige vaartuigen Stadskanaal 2013,

40,00

 

 

WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN

 

8.1.12.1 een beschikking voor exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau, zoals bedoeld in artikel 1.45, lid 1 juncto 1.46, lid 1 van de Wet kinderopvang

53,80

8.1.12.2 een beschikking voor kinderopvang middels gastouderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.45, lid 2 juncto 1.46, lid 1 van de Wet kinderopvang

33,20

8.1.12.3 een beschikking voor exploitatie van een peuterspeelzaal, zoals bedoeld in artikel 2.2, lid 1 van de Wet kinderopvang

53,80

 

 

KABELS EN LEIDINGEN

 

8.1.13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit of vergunning als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Stadskanaal 2022 (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

8.1.13.1 indien het betreft tracés tot 250 m

381,29

8.1.13.2 indien het betreft tracés vanaf250 m1 tot 1.500 m1

459,35

8.1.13.3 indien het betreft tracés vanaf1.500 m1 tot 5.000 m1

615,47

8.1.13.4 indien het betreft tracés vanaf5.000 m1 en meer, per m1 tracé

0,12

8.1.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1

104,33

8.1.15 Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 8.1.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

468,36

 

 

HOOFDSTUK 9 GEMEENTEARCHIEF

 

9.1 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, waarbij van de diensten van een gemeenteambtenaar gebruik wordt gemaakt, per kwartier of gedeelte daarvan

15,40

9.2 Onverminderd het bepaalde in 9.1 blijft het tarief genoemd in 1.1.1 van toepassing.

 

 

 

HOOFDSTUK 10 KADASTER

 

De tarieven voor kadasterwerkzaamheden zijn opgenomen in de Tarieven- regeling Kadaster. Deze zijn te vinden op de website www.kadaster.nl.