Verordening rekenkamer gemeente Stadskanaal 2024

Publicatiedatum:
vrijdag 22 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening rekenkamer gemeente Stadskanaal 2024

De raad van de gemeente Stadskanaal,

 

gelezen het voorstel van het Fractievoorzittersoverleg d.d. 1 december 2023 (met wijziging d.d. 18 december 2023);

 

gelet op:

- de wet versterking lokale rekenkamers

- de artikelen 81 a t/m c, 81j, 81k en 149 van de Gemeentewet;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening rekenkamer gemeente Stadskanaal 2024

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

gemeente: de gemeente Stadskanaal;

griffier: de door de raad van de gemeente Stadskanaal aangewezen griffier;

(gemeente)raad: de raad van de gemeente Stadskanaal;

klankbordgroep: een vertegenwoordiging van de raad, die contact onderhoudt en overleg voert met de rekenkamer;

rekenkamer: het orgaan ter ondersteuning van de raad van de gemeente Stadskanaal als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

voorzitter: de voorzitter van de rekenkamer.

 

Artikel 2. Rekenkamer

 • 2.1

  Er is een rekenkamer.

 • 2.2

  De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter.

 

Artikel 3. Klankbordgroep

 • 3.1

  De raad wijst uit zijn midden een vertegenwoordiging van minimaal 2 en maximaal 4 leden aan die fungeert als klankbordgroep voor de rekenkamer.

 • 3.2

  De klankbordgroep heeft de volgende taken:

  • a.

   namens de raad onderhouden van de contacten met en voeren van overleg met de rekenkamer;

  • b.

   voorbereiden van een voordracht aan de raad voor het benoemen of herbenoemen van een lid van de rekenkamer;

  • c.

   voorbereiden van een voordracht aan de raad voor het benoemen van de voorzitter van de rekenkamer.

 

Artikel 4. Ambtelijke ondersteuning

 • 4.1

  De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.

 • 4.2

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging, het voorbereiden van onderzoeksactiviteiten en dossiervorming.

 

Artikel 5. Budget

 • 5.1

  De raad stelt telkenjare bij het vaststellen van de begroting het budget voor de rekenkamer vast.

 • 5.2

  De kosten voor een ambtelijk secretaris en de vergoedingen voor de voorzitter en overige leden van de rekenkamer worden ten laste gebracht van het in het voorgaande lid bedoelde budget.

 • 5.3

  De rekenkamer kan een onderbouwd voorstel doen aan de raad voor het beschikbaar stellen van extra middelen voor gewenst uit te voeren onderzoek waarvoor de reguliere middelen niet toereikend zijn.

 • 5.4

  De rekenkamer heeft voor het uitvoeren van haar taak een eigen budgetverantwoordelijkheid en is hiervoor alleen verantwoording schuldig aan de raad.

 • 5.5

  De voorzitter van de rekenkamer is bevoegd binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget uitgaven te doen of te accorderen en verplichtingen aan te gaan voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

 • 5.6

  De rekenkamer kan via de griffier een verzoek doen om in een begrotingsjaar niet bestede middelen over te laten hevelen naar het daaropvolgende begrotingsjaar.

 

Artikel 6. Onderzoeksplan en verantwoording

 • 6.1

  De rekenkamer stelt tweejaarlijks een onderzoeksplan op, waarin opgenomen op welke thema’s zij voornemens is in de twee opvolgende jaren onderzoek te doen en welke andere thema’s mogelijk daaropvolgend in aanmerking komen om onderzoek naar te doen. Het onderzoeksplan wordt besproken met de klankbordgroep en vervolgens ter kennis van de raad gebracht.

 • 6.2

  De rekenkamer stelt jaarlijks een jaarverslag op. Het jaarverslag wordt voor 1 april van het jaar waarop het verslag betrekking heeft ter kennis van de raad gebracht en besproken met de klankbordgroep.

 • 6.3

  De rekenkamer rapporteert jaarlijks voor 1 april aan de raad over de uitgaven van het voorafgaande jaar.

 

Artikel 7. Onderzoeksprotocol

 • 7.1

  De rekenkamer stelt een onderzoeksprotocol vast, waarin onder meer de door de rekenkamer te volgen stappen bij het voorbereiden en uitvoeren van onderzoek beschreven worden, en brengt deze ter kennis van de raad.

 • 7.2.

  Door de rekenkamer vastgestelde wijzigingen op het onderzoeksprotocol worden door de rekenkamer ter kennis gebracht van de raad.

 

Artikel 8. Vergoeding

 • 8.1

  De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding.

 • 8.2

  De vergoeding bedraagt voor de voorzitter 30 % en voor de overige leden 25 % van de maandelijkse vergoeding voor raadsleden van de gemeente, als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, van het Rechtspositie besluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 8.3

  De vergoedingen zijn exclusief reis-en verblijfkosten voor vergaderingen en overige met instemming van de rekenkamer voor het uitoefenen van de functie gemaakte reis- en verblijfkosten. Deze kosten worden vergoed volgens de voor medewerkers van de gemeente geldende reis- en verblijfkostenregeling. Declaraties worden beoordeeld door de griffier.

 • 8.4

  De vergoedingen worden ten laste gebracht van het door de raad vastgestelde budget voor de rekenkamer.

 • 8.5

  Een lid van de rekenkamer kan, wanneer daartoe door de rekenkamer wordt besloten zelf onderzoek verrichten op basis van een aan de rekenkamer ter accordering voorgelegde raming in uren van voor onderzoek en rapportage te verrichten werkzaamheden. Hiervoor wordt een vergoeding verstrekt van maximaal € 75 per uur.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 9.1

  De verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie wordt ingetrokken.

 • 9.2

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 9.3

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rekenkamer gemeente Stadskanaal 2024.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december 2023,

H.R. Kastermans,

wnd. griffier