Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017

Publicatiedatum:
woensdag 20 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Wijzigingsbesluit Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 (1 oktober 2023)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 14 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017;

 

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2023 tot vaststelling van tarieven voor OH, OZ en het combinatietarief OH/OZ voor de zorg in natura per 1 januari 2024;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende wijziging van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017:

 

Artikel I Wijziging Nadere regels

In Bijlage 3: Tarieven Wmo

  • bij Ondersteuning huishouden het PGB-tarief te wijzigen van € 33,32 naar € 34,79;

  • bij Ondersteuning zelfredzaamheid Plus (OZ plus) het PGB-tarief te wijzigen van € 34,74 naar € 36,28;

  • bij het combinatietarief OZ/OH plus het PGB-tarief te wijzigen van € 33,76 naar € 35,24.

De onderdelen komen dan als volgt te luiden:

Ondersteuning Huishouden

Uur

€ 34,79

Ondersteuning Zelfredzaamheid

Uur

€ 36,28

OZ/OH plus

Uur

€ 35,24

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking, met terugwerkende kracht naar 1 oktober 2023.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 december 2023.

Het college van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester