Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet

Publicatiedatum:
woensdag 20 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingswet

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

b e s l u i t :

 

gelet op artikel 18.6 van de Omgevingswet en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

omdat het wenselijk is te voorzien in de aanwijzing van toezichthouders voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet:

Artikel 1  

Als toezichthouder belast met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet worden aangewezen de volgende personen:

a. Toezichthouder/handhaver Bouw

De aanwijzing tot toezichthouder geschiedt tot wederopzegging dan wel tot beëindiging van het dienstverband, dan wel tot benoeming in een functie die niet valt binnen de hiervoor genoemde functies.

 

Artikel 2  

Eerdere besluiten van het college tot aanwijzing van toezichthouders onder welke benaming dan ook voor het houden van toezicht op het bepaalde bij of krachtens de wetten zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals dat artikel luidde direct voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, worden per 1 januari 2024 ingetrokken.

 

Artikel 3  

  • 1.

    Dit besluit van het college treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking.

  • 2.

    Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Omgevingswet gemeente Stadskanaal.

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 december 2023.

 

Burgemeester en wethouders

 

 

 

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester