Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Publicatiedatum:
vrijdag 15 december 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingMandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

gelet op:

 

 • de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen;

 • afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

 • artikel 18.6 Omgevingswet;

 • artikel 92 Woningwet;

 • artikel 6:2 Algemene Plaatselijke Verordening;

 • titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht,

 

overwegende dat:

 • bij besluit van 27 december 2019 aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen de bevoegdheid tot aanwijzing van toezichthouders, belast met toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, is gemandateerd;

 • de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt en daarin, wat de aanwijzing van toezichthouders betreft, niet is voorzien in overgangsrecht;

 • om die reden personen moeten worden aangewezen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet;

 • van belang is dat die bevoegdheid mede aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen toekomt;

 • een nieuw mandaatbesluit moet worden genomen;

 

b e s l u i t :

 

I. de aan het college toekomende bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, gesteld bij of krachtens de:

 • o

  Algemene Plaatselijke Verordening;

 • o

  Omgevingswet;

 • o

  Wet milieubeheer;

 • o

  Wet veiligheidsregio’s

 • o

  Woningwet

te mandateren aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen;

 

II. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 1 januari 2024.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 28 november 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester