Beleidsregels eenmalige energietoeslag Stadskanaal 2023

Publicatiedatum:
maandag 13 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels eenmalige energietoeslag Stadskanaal 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen;

 

b e s l u i t e n :

vast te stellen de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Stadskanaal 2023.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 • c.

  inkomen:

  • 1.

   het inkomen als bedoeld in artikel 31, 32 en 33 van de wet zonder vakantietoeslag. De uitkering op grond van de wet wordt ook tot het inkomen gerekend; en

  • 2.

   het inkomen uit eigen bedrijf of zelfstandig beroep. De uitkering voor levensonderhoud op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 wordt ook tot het inkomen gerekend.

   Bij gehuwden en samenwonenden wordt uitgegaan van het gezamenlijk inkomen;

 • d.

  peildatum: 1 november 2023.

 • e.

  Referteperiode: november 2023; of een andere maand waarin het inkomen voldoet aan sub c binnen de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.

 

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 1.300,00 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen, die op grond van Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2022 geen energietoeslag heeft ontvangen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 800,00 is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen, die op grond van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2022 een energietoeslag heeft ontvangen. De energietoeslag wordt ambtshalve als bijzondere bijstand verleend.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum 1 november 2023 het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm. Wanneer er sprake is van een laag inkomen op een ander moment binnen de referteperiode, dan wordt de aanvraag geïndividualiseerd en bestaat de mogelijkheid dat aanvrager alsnog in aanmerking komt voor de energietoeslag.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens aan wie op grond van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2022 de energietoeslag is verstrekt ontvangen de energietoeslag van € 800,00 voor het jaar 2023 ambtshalve in de maand december 2023, voor zover zij voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, alsmede aan het gestelde onder a tot en met f van het tweede lid van dit artikel.

 • 2.

  Huishoudens aan wie op grond van de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2022 geen energietoeslag is verstrekt, voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en:

  • a.

   die een uitkering van de gemeente ontvangen; of

  • b.

   die algemene bijstand ontvangen van de Sociale verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en de IOAZ; of

  • d.

   in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen; of

  • e.

   in 2023 Bijzondere Bijstand hebben ontvangen voor bewindvoeringskosten zonder draagkracht; of

  • f.

   in aanmerking komen voor:

   • het Sociaal Participatiefonds; of

   • de witgoedregeling; of

   • de individuele inkomenstoeslag;

 • komen in aanmerking voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 van € 1.300,00.

 • 3.

  Tot de groep genoemd in het eerste lid en tweede lid, worden niet gerekend, studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

 

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die in 2022 geen energietoeslag hebben ontvangen, maar wel voldoen aan de voorwaarden van de energietoeslag 2023 kunnen de toeslag aanvragen vanaf 1 januari 2024.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

 • 4.

  Na toekenning zal de energietoeslag in één keer worden uitgekeerd.

 

Artikel 5 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werken terug naar 1 november 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 augustus 2024.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels eenmalige energietoeslag Stadskanaal 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 oktober 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester