Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Publicatiedatum:
vrijdag 30 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Legesverordening Stadskanaal 2023 (rijbewijs) Z-23-116757/D/23/285877

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 juni 2023 nr. Z-23-116757/D/23/285859;

 

gelet op de tariefverhoging van de afdracht aan de RDW wegens het in werking treden van relevante onderdelen van de Wet digitale overheid;

 

b e s l u i t :

 

de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Stadskanaal 2023, als volgt te wijzigen (eerste wijziging):

 

Artikel 1  

in hoofdstuk 5, onderdeel 5.2.1.1. wordt het tarief van € 44,65 vervangen door € 48,15.

de nieuwe tekst komt hiermee als volgt te luiden:

5.2.1.1 afgeven van, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

48,15

 

Artikel 2  

de wijziging treedt in werking op 1 juli 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2023.

De raad

de heer H.R. Kastermans

plv. raadsgriffier