Nadere regels bekostiging leerlingenvervoer Stadskanaal 2023

Publicatiedatum:
donderdag 29 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Wijzigingsbesluit Nadere regels bekostiging leerlingenvervoer Stadskanaal 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

overwegende dat:

het college het wenselijk vindt om eenduidig uitvoering te geven aan de bekostiging van het leerlingenvervoer;

het daarom wenselijk is voor dit doel de (aanvullende) Beleidsregels leerlingenvervoer in te trekken;

 

b e s l u i t e n :

Artikel I  

in artikel 27 van de Nadere regels bekostiging leerlingenvervoer Stadskanaal 2023 een derde lid toe te voegen, luidende als volgt:

‘De Beleidsregels leerlingenvervoer, vastgesteld op 25 april 2006, wordt ingetrokken.’;

 

Artikel II  

dat deze wijziging in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 juni 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester