Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Publicatiedatum:
maandag 26 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

 

(Z-20-065560/ D/23/282567)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 2, aanhef en onderdelen c en h, Ambtenarenwet 2017;

gelet op artikel 2, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 

mede gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ;

 

b e s l u i t e n :

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b (heffingsambtenaar) van de Gemeentewet:

 

teamleider Belastingen en Geo-informatie (zijnde per 1 juli 2023 teamleider Bouw-milieu, Belastingen en Geo-informatie).

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking, met terugwerkende kracht naar

1 april 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2023.

 

 

 

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester