Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Publicatiedatum:
maandag 26 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

 

(Z-20-065560/ D/23/282567)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 2, aanhef en onderdelen c en h, Ambtenarenwet 2017;

gelet op artikel 2, onderdeel b, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 

mede gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

aan te wijzen als de gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, (invorderingsambtenaar) van de Gemeentewet:

 

teamleider Financiën & Control.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking, met terugwerkende kracht naar 1 april 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2023.

 

burgemeester en wethouders

 

 

 

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2023.

 

 

 

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester