Verordening verrekening inburgering gemeente Stadskanaal 2023

Publicatiedatum:
donderdag 30 maart 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening verrekening inburgering gemeente Stadskanaal 2023

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 maart 2023 nr. Z-22-110767/D/23/271700;

 

gelet op artikel 121 van de Gemeentewet, de Wet inburgering 2021, de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 • de Wet inburgering 2021 de verantwoordelijkheid voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen tijdens hun inburgering bij de gemeente heeft belegd;

 • die verantwoordelijkheid binnen de gemeente bij het college van burgemeester en wethouders berust;

 • de Wet inburgering 2021 de gemeenteraad geen bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningsregels in medebewind geeft;

 • artikel 121 van de Gemeentewet de gemeenteraad wel de autonome bevoegdheid geeft tot het maken van een gemeentelijke verordening ten aanzien van onderwerpen waarin door wetten, algemene maatregelen van bestuur of provinciale verordeningen is voorzien, voor zover die verordening met die wetten, algemene maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen niet in strijd zijn;

 • de gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal met deze verordening van deze bevoegdheid gebruik maakt;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de Verordening verrekening inburgering gemeente Stadskanaal 2023.

 

Deze verordening geeft de wettelijke bevoegdheid om een bestuurlijke boete op grond van de Wet Inburgering 2021 te kunnen verrekenen met de algemene bijstand.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

  • b.

   inburgeringsplichtige: de inwoner die volgens artikel 3 van de Wet inburgering 2021 inburgeringsplichtig is;

  • c.

   wet: de Wet inburgering 2021.

 • 2.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet inburgering 2021, het Besluit inburgering 2021, de Regeling inburgering 2021 en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 

Artikel 2. Verrekenen boete met bijstandsuitkering

 • 1.

  Het college kan de bestuurlijke boete die hij op grond van de wet aan de inburgeringsplichtige heeft opgelegd, verrekenen met de algemene bijstandsuitkering.

 • 2.

  Het college sluit bij het verrekenen aan bij de geldende regels uit de participatiewet zoals bedoeld in artikel 60 van de deze wet, dan wel de nadere uitwerking die hieraan is gegeven in de geldende beleidsregels terug- en invordering socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013.

 • 3.

  Onder verrekenen wordt in dit artikel verstaan verrekenen zoals geregeld in artikel 4:93 van de Awb.

 

Artikel 3. Gemeentelijk toezichthouder

 • 1.

  Het college kan een toezichthouder aanwijzen die belast is met het houden van toezicht op de naleving van de uitvoering van de wet.

 • 2.

  Het college kan nadere regels vaststellen over de bevoegdheden van de toezichthouder.

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening verrekening inburgering gemeente Stadskanaal 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 maart 2023.

De raad

de heer H.R. Kastermans

plv. raadsgriffier