Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Vaststellen subsidieplafond 2023 Bestuur en Dienstverlening (Z-22-108744/D/22/264595)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2023 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2023 opnieuw vast te stellen;

 

 

B e s l u i t :

 

Onderdeel I

De bijlage van de Subsidieregeling Bestuur en Dienstverlening Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2023 Bestuur en Dienstverlening

 

Op basis van de begroting 2023 bedraagt het subsidieplafond voor Bestuur en Dienstverlening € 45.900,-.

 

Subsidieverdeling 2023 Bestuur en Dienstverlening

 

Subsidieverdeling Openbare orde en veiligheid

€ 45.900,-

Halt

€ 7.000,-

RIEC

€ 4.100,-

Zorg en Veiligheidshuis Groningen

€ 34.800,-

Subsidieverdeling Jubilea lokale organisaties

p.m.

Jubileumviering

p.m.

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2022.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester