Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008, artikel 2.1.5.2 (Z-21-090579/D/22/266709)

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2022, nr. Z-21-090579/D/22/266709;

 

gelet op de inwerkingtreding van de Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren Stadskanaal 2022;

 

gelet op de intrekking van de Telecommunicatieverordening gemeente Stadskanaal 1999;

 

gelet op de wens om deswege de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 te actualiseren;

 

b e s l u i t :

 

 

  • 1.

    de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008 als volgt te wijzigen:

    in artikel 2.1.5.2, vierde lid wordt de verwijzing naar de telecommunicatieverordening vervangen door verwijzing naar de Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren Stadskanaal 2022 door de woorden “daarop gebaseerde telecommunicatieverordening” te vervangen door de woorden “Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren Stadskanaal 2022”, het artikellid komt dan als volgt te luiden:

    “Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement, de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening ondergrondse infrastructuren Stadskanaal 2022 van toepassing is.”.

 

  • 2.

    dat de wijziging in werking treedt op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022.

De raad

mevrouw C.A.M. Bodewes

plv. raadsgriffier